ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดพิมพ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็น ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นปัจจุบัน ในเชิงสหวิทยาการ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ การบริหารและการจัดการ, การท่องเที่ยวและกีฬา และการศึกษาและการเรียนรู้) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ แบบเปิด (Open Peer Review) มีกำหนดปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-01

Articles