รูปแบบการปรับตัวเชิงบริหารของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • Liao QUN มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • วินิตรา ลีละพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • กีรติ ตระการศิริวานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ยุทธการ ไวยอาภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สุธีรา สิทธิกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

รูปแบบการปรับตัว, โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก, สภาวะวิกฤตโรคโควิด-19, จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งที่จะพัฒนารูปแบบการปรับตัวเชิงบริหารของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปรับตัวเชิงบริหารของธุรกิจโรงแรมที่เหมาะสมกับบริบทของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ปรับลดพนักงาน ลดวันเวลาในการทำงาน ด้านงบประมาณ ปรับโครงสร้างรายได้ โดยจัดหากระแสเงินสดเข้ามาหมุนในกิจการทดแทนรายได้จากห้องพัก ด้านการบริหารงานทั่วไป ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดดิจิทัลและเน้นคนไทยมากขึ้น ด้านวัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเชื้ออย่างเพียงพอ ด้านคุณธรรม การพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการให้บริการประชาชน การบริการที่สะดวกสบายถูกสุขอนามัย ด้านข้อมูล การอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า ด้านวิธีการ การตั้งเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ด้านเวลา มีแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านการประสานงาน การปรับโครงสร้างการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการวัดผล การประเมินผลในทุกๆ วัน ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-19