ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร: กรณีศึกษา กอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้แต่ง

  • มนัสวี ตู้นิ่ม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน, ข้าราชการทหาร, ศูนย์รักษาความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 2) เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ 3) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ตัวอย่างของการวิจัยนี้ ได้แก่ ข้าราชการทหาร กอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหาร กอง 8 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีระดับแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าข้าราชการทหารที่มีอายุและอายุราชการแตกต่างกัน มีระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ พบว่ามันมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-07