การพัฒนาหนังสือภาพ เรื่อง Basic Navy Terminology เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือสำหรับนักเรียนนายเรือ

ผู้แต่ง

  • ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ กองวิชามนุษยศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ

คำสำคัญ:

หนังสือภาพ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ทางทหารเรือ, นักเรียนนายเรือ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการเรียนเกี่ยวกับหัวข้อคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1-5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 417 นาย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 2 จานวน 88 นายที่กาลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการในการเรียนเกี่ยวกับหัวข้อคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือ 2) หนังสือภาพ เรื่อง Basic Navy Terminology และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) หัวข้อที่นักเรียนมีความต้องการในการเรียนเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือสูงสุด คือ อาวุธและยุทธภัณฑ์ทหารเรือ 2) ประสิทธิภาพของหนังสือภาพ เรื่อง Basic Navy Terminology เท่ากับ 81.44/83.62 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งเอาไว้ 80/80 และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหารเรือของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-04