ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง

ผู้แต่ง

  • ไชยา ยิ้มวิไล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • จิณณะ สิงหเสนี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ความผูกพันต่อองค์กร, เจอเนอเรชั่น, สำนักพระราชวัง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง (3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการในพระองค์ฝ่าย พลเรือนระหว่างเจอเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจอเนอเรชั่นวาย การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณก่อน โดยเก็บรวมข้อมูลจากข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง จำนวน 400 ตัวอย่าง และดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง จำนวน 20 ท่าน ผลการศึกษาว่า 1) ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สำนักพระราชวัง มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการในพระองค์ฝ่าย พลเรือน สำนักพระราชวัง ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงาน (3) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (4) ด้านผลตอบแทน (5) ด้านการทำงาน และ (6) ปัจจัยภายนอกองค์กร และ 3) ความแตกต่างระหว่างเจอเนอเรชั่นไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-06