ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ปัญญารัตน์ ปานทอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, บริการสาธารณะ, องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ ศึกษาระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและ อำนาจการพยากรณ์ของการใช้หลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความมีส่วนร่วม ตามลำดับ ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเงิน ตามลำดับ และ ตัวแปรหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรมและด้านหลักความโปร่งใสสามารถพยากรณ์ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้เท่ากับร้อยละ 79.10

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-13