ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และปัจจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร

ผู้แต่ง

  • กฤษฏิวัชร ชวลิตานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
  • เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสาร โดยวิธีการศึกษาข้อมูลจากตำรา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ด้านชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินกิจกรรม ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการกำกับติดตามและประเมินผล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-08