ปัจจัยที่ส่งผลต่อของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • สุภกฤต เรืองพณิชยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • สิทธิพร อินทุวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ธาตรี จันทรโคลิกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กอบกูล จันทรโคลิกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • พาสน์ ทีฆทรัพย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คำสำคัญ:

การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์, ทฤษฎีแคลคูลัสภาวะส่วนตัว, แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แพลตฟอร์มชื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูล การรับรู้ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูล อารมณ์เชิงบวกจากการใช้งาน อารมณ์เชิงลบจากการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับซึ่งอารมณ์เชิงบวกส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบ ความเชื่อมั่นในระบบและการรับรู้คุณค่าของการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับส่งผลต่อการยินยอมเปิดเผยข้อมูลซึ่งการรับรู้คุณค่าของการเปิดเผยข้อมูลส่งผลต่อการยินยอมเปิดเผยข้อมูลมากกว่าความเชื่อมั่นในระบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-19