กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาไทยของผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล