คุณลักษณะที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

ผู้แต่ง

  • อาทิตย์ บุญรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

คุณลักษณะ, การจัดการ, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนา แบบปฏิบัติจริง ช่วงเวลาวันหยุด และใช้สถานที่จัดภายในตำบล คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมา ได้แก่ ด้านเจตคติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ทั้งนี้เครือข่ายต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยต้องเป็น ผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและสามารถโน้มน้าวใจบุคคลอื่นได้ดี จำเป็นต้องใช้ศักยภาพและคุณลักษณะของความเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการกับกลุ่ม และการแสดงออกทางความคิดเชิงหลักการที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปร่วมกันที่ทุกฝ่ายยอมรับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-15