การป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • เลอพร ศุภสร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การป้องกัน, ควบคุม, โรคโควิด 19, จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลสำคัญและใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน วิเคราะห์และสรุปข้อมูลแบบบรรยายพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การควบคุมการดื่มและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกว่าสถานการณ์ปกติ ควรลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่การตรวจและควบคุมการดื่มและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนวทางในการป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ ควรเพิ่มบทบาทให้เจ้าหน้าพนักงานสาธารณสุขสามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้ รัฐควรมีมาตรการที่ควรนำมาใช้เพื่อควบคุมการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรัฐควรจัดทำชุดความรู้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสังคม โดยให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการแพร่กระจายของเชื้อและการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-29