การกักเก็บคาร์บอนของสังคมพืชในป่าปลูกในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • สุรศักดิ์ วณิชอนุกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • กิตติชัย จันธิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ, พื้นที่ป่าปลูก, การกักเก็บคาร์บอน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของสังคมพืชในป่าปลูกในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย ผลจากการสํารวจมีจำนวนไม้ต้น ทั้งหมด 200 ต้น ส่วนใหญ่เป็น สัก 56 ต้น ค่าความหนาแน่น 128 ต้น/ไร่ มีมวลชีวภาพรวม 42,256.64 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 33,272.95 กิโลกรัม/ไร่ และมวลชีวภาพใต้พื้นดิน 8,983.70 กิโลกรัม/ไร่ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน รวม 19,860.62 กิโลกรัมคาร์บอน/ไร่ โดยมีปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน ทั้งหมด 15,638.29 กิโลกรัมคาร์บอน/ไร่ และปริมาณคาร์บอนใต้พื้นดิน 4,222.34 กิโลกรัมคาร์บอน/ไร่ ทั้งนี้การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสังคมพืชในป่าปลูกในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสังคมพืชในป่าปลูก และป่าธรรมชาติในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการรณรงค์ ส่งเสริมให้ปลูกป่าเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-18