ขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดชอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสีเขียวของพนักงาน

ผู้แต่ง

  • พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำสำคัญ:

ขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดชอบ, พฤติกรรมรับผิดชอบ, พฤติกรรมสีเขียว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดชอบของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้นำและพฤติกรรมสีเขียวของพนักงาน เก็บข้อมูลกับพนักงานในบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 400 คน จาก 8 บริษัท สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและตัวแบบสมการโครงสร้าง ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดของผู้นำ พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้นำ และพฤติกรรมสีเขียวของพนักงานมีความสัมพันธ์กัน โดยขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดชอบของผู้นำมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้นำและพฤติกรรมสีเขียวของพนักงาน พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้นำมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมสีเขียวของพนักงาน และขีดความสามารถภาวะผู้นำที่รับผิดชอบของผู้นำมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมสีเขียวของพนักงานผ่านพฤติกรรมรับผิดชอบของผู้นำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-01