คุณลักษณะของธุรกิจ ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ และสมรรถนะ ของผู้จัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • พลกฤต โสลาพากุล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

คุณลักษณะของธุรกิจ, ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาคุณลักษณะของธุรกิจ ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณที่ และสมรรถนะของผู้จัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชี รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณ ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (2) ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สมรรถนะของผู้จัดทำบัญชี ได้แก่ (1) ด้านความรู้ในวิชาชีพบัญชี (2) ด้านทักษะทางวิชาชีพ (3) ด้านเจตคติในวิชาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-18