เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาล

ดนุดา ณ กาฬสินธุ์, ชวนคิด มะเสนะ, ไพรวัลย์ โคตรตะ

2621–2633

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารภาคกลางตอนล่าง

เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ, ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ธนภพ โสตรโยม, น้อมจิตต์ สุธีบุตร

2657–2671

การพัฒนาศักยภาพการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ตรีพิพัฒน์ ศิลปการสกุล , ตรีเนตร ตันตระกูล

2828–2840

การพัฒนาเชิงพื้นที่ของพระบัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกด้วยนวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรบนพื้นที่สูง

สมบูรณ์ ตาสนธิ, พระครูพิลาสธรรมากร (ณัฐพล ประชุณหะ), พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ (คิดอ่าน), อำนาจ ขัดวิชัย, บัวสวรรค์ จันทร์พันดาว

2868–2882