เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

The Model of Marketing Strategies Influencing Customer Satisfaction of Supermarkets in Bangkok Areas

Sukhumpong Channuwong, Prapas Sirirpap, Veera Ladnongkun, Jureeporn Makingrilas

472-487

แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี

จุฑามาศ พีรพัชระ, พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร, ชนิดา ประจักษ์จิตร, จอมขวัญ สุวรรณรักษ์

538-552

การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

596-610

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์

สมศรี พุทธธรรมวงศ์, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, พิชิต ฤทธิ์จรูญ

787-801

ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

ณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์, พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์

886-897

แนวทางการพัฒนาองค์การภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พรมิตร กุลกาลยืนยง, มนัญชยา ยอแซฟ, มลทินี ตรีสอน

898-909