การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย

Main Article Content

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของชุมชนส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย และ3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการสังเกตบริบทชุมชน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งผู้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรในชุมชน กลุ่มสมาชิกชุมชน และกลุ่มสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน จำนวน 26 รูป/คน นำเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา


            ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาชุมชนต้องสร้างการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ต้องอาศัยต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นพื้นฐาน เช่น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม บทบาท หน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการชุมชนสีเขียว มาสนับสนุนเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนสร้างสรรค์
2) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ของสมาชิก
ในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของชุมชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปแบบการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 3) แนวทางการพัฒนากระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย ต้องมีกระบวนการ ดังนี้ ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน องค์กรในชุมชน และองค์กรภายนอกชุมชน ดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยการมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมสรุปประเมินผล สร้างกรอบปฏิบัติ การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ขั้นตอน การวัดประเมินผล การประสานความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นแนวทางมาตรฐานการพัฒนากระบวนการชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References

Kosolkan, K. (2015). The promotion of creative community spaces with youth power, 1St, printing by Fullpoint Co,Ltd. : Bangkok.

Poungngam, K. (2010). The community and local self-management, Bopitprinting : Bangkok.

Kittiampon, T. (2010). The creative cities and communities, Thailand International Creative Economy Forum (TICEF).

Teardsatesak, N. (2007). Global Village: The miracle of the village behind the hill, sufficiency and sustainability in the midst of globalization, Pikanasa printing center: Bangkok.

Walaisatiean, P. and team (2000). The developer's processes and techniques for work, National Research Office: Bangkok.

Sanyawiwat, S. (1983). The community development, 3rd, Thaiwattanapanit: Bangkok.

Khunsri, S. (2002). The theories and principles of community development, 4th, The Odeon Store Publishing House: Bangkok.

Chaiphahol, P. (2018).An application of Livelihood Related Local Wisdom in Mobilizing Development Towards Strengthened Community: A Case Study of Kiriwong Communuty, Lansaka District, Nakorn Sri Thammarat Province, National Institute of Development Administration: Bangkok.

Florida, R. (2004), The Rise of the Creative Class and how it transforming work, leisure, community, &everyday life, New York: Basic Book.

Community Development Department. (2010), Driving the Community Planning Process, Community Management Promotion Group: Bangkok.

Hirunto, A. (1983), Encyclopedia of Sociology-Anthropology, Odeonstore: Bangkok.

Office of the National Economic and Social Development Council, (2017), National Economic Development Plan No. 12, Prime Minister's Office: Bangkok.

Wantanasaranee, N. (2004), The study the role and impact of the role of Wat Chaimongkol. Mueang Songkhla District, Songkhla Province, Taksin University: Songkhla.

Most read articles by the same author(s)