กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

Main Article Content

โอฬาร อ่องฬะ

บทคัดย่อ

The research article consisted of the following objectives: 1) to investigate the development of forest and land management under the mobilization of resource network mechanism of Tha Nuea Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province; and 2) to explore the application process and guidelines for developing a community forest management plan under Community Forest Act B.E. 2562. The study applied a qualitative research method, in which the researcher used the following methods to conduct the study: 1) Collecting data from documents; and 2) Collecting data from key informants through in-depth interviews.


            From the study, the following results are found: 1) The mobilization of resource network mechanism of Tha Nuea Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province requires a participation process that emphasizes connections with each local sector, including civil society, educational institutions, local government organizations, and private sectors.  All of this tries to manage resources in a fair and sustainable manner; and 2) The application of community forest management plan under Community Forest Act B.E. 2562 focuses on the mobilization of two areas which are (1) The conservation and protection of natural resources in the local, which requires the backing of local laws, regulations, and government officials; and (2) To use the community forest sustainably, it must be linked to the systematic development and mobilization of a local economy system based on resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษฎา บุญชัย ระวี ถาวร. (2562). 30 ปี ขบวนการป่าชุมชน บทเรียนและทิศทางการ

ขับเคลื่อน. กรุงเทพฯ: ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC).

ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์. (2559). บทเรียนจากชุมชน: ความเชื่อและการสืบสานแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 เรื่อง "เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย" (Revitalizing Thai Democracy). กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกล้า

ยศ สันตสมบัติ และอรัญญา ศิริผล. (2543). สภาพแวดล้อมนิยมในสังคมไทย. สังคมศาสตร์ ปี

ที่ 12 ฉบับที่ 2 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2553). ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

เสน่ห์ จามริก อานันท์ กาญจนาพันธ์ สมศักดิ์ สุขวงศ์ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ จักรกฤษณ์ ควร

พจน์. (2546). ฐานทรัพยากร...ทุนชีวิตของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.). (2543). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ใน

ประเทศไทย.กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โอฬาร อ่องฬะ. (2558). การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ในการปฏิรูปการจัดการฐานทรัพยากรใน

พื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tim Forsyth & Andrew Walker. (2008). Forest guardians, forest destroyers the politic

of environmental knowledge in Northern Thailand. Washington: University

of Washington.