ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ

Main Article Content

พระเทพปริยัติเมธี

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ ใช้วิธีวิจัยแบบประยุกต์ พื้นที่วิจัย คือ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาในเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 125 รูป/คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ 2 ครั้ง 25 รูป/คน การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน 15 อำเภอ จำนวน 750 คน ใช้การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา         


            ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตามหลักธรรมปฏิบัติโดย 1) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและสืบทอด 3) ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
4) ส่งเสริมให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจิตปัญญาโดย 1) ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติวิปัสสนา 2) ส่งเสริมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 3) ส่งเสริมให้เกิดพลังเครือข่ายจิตอาสาจิตสาธารณะ และ 4) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจิตปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย 1) สร้างสวนพุทธเกษตร 2) รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 3) รวบรวมองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) จัดสรรพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดย 1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 2) สร้างชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม 3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดย 1) สร้างจิตสำนึกของความพอดีพอประมาณ 2) สร้างจิตสำนึกของความมีเหตุมีผล 3) สร้างภูมิคุ้มกันทางกาย ทางใจและทางสังคม 4) พัฒนาความรู้ทั้งในทางสัมมาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Maneedech, P. (2012). An Analysis of Mrs.Thongdee Phothiyong's achievement in community development from a buddhist view. (Master’s Thesis). Chiang Mai University.

Panyasing, S. (2014). Self-Development and Indicators of Farming Families’ Well-Being in Accordance with Sufficiency Economy Philosophy Approach in Northeast Thailand. Humanities and Social Sciences, 31(3) ,122-138.

Phiutongngam, S. (2014). Buddhadhasa Bhikkhu and Guidance of the Ways to Makea Living. Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University, 11(2), 175-208.

Phra Nipich Sophano (Anantakitsopol), et al. (2017). Community Development Based on Buddhist. Journal of MCU Social Science Review, 6(2), 489-504.

Phrakhrupaladsuvattanamethakul (ChaiyanSurbkrapan). (2014). Integration of Modern Thais’ Ways of Life with Buddhist Ethics. Journal of Yanasangvorn Research Institues, 5(1), 1-10.

Phramaha Boonlert Chuaythanee. (2015). The Communities Preserving Five Precepts: Model and Promote Processed of Unities Cultural in Thai Society. Journal of MCU Social Science Review, 6(2), 435-448.

Phratheppariyattimedhi.(2021). The Social Development Strategy in Line with Buddhist Integrative to Self-sufficiency on the Basis Driven by the Civil State. Psychology and Education Journal, 58(1), 1698-1703.

Pinitlokakorn, N. and Nimanong, V. (2017). A Study of the teaching on Material Non-Attachment in the Intergraded Buddhist Perspective. Journal of Graduate Studies Review, 13(2), 237-249.

Sandhivadhan, M. (2015). Development of green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya province. Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 10(1), 95-118.

Wattanapradith, K. (2015). Buddhist Method for Creating Motivation to Observe the Five Precept. Journal of Psychology, 5(1), 1-15.