ภาพสะท้อนจากการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พ.ศ. 2564

Main Article Content

ณรินทร์ งามวงษ์
วิทยา ชินบุตร

บทคัดย่อ

การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ คือ รูปแบบทั่วไป ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เรียงจากระดับบนลงระดับล่างตามลำดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และรูปแบบพิเศษ มี 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับล่างขึ้น หลังจากถูกงดเว้นมาเกือบ 8 ปี คือ การเลือกตั้งของ อบต. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,300 แห่ง โดยจัดเลือกตั้งพร้อมกันครั้งเดียวทั่วประเทศ (76 จังหวัด) เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ อบต. แต่ละแห่งเลือกตัวแทนของตน ได้แก่ นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.)


            บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ 1) ความคาดหวังของสังคมไทยต่อการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งได้รับการพัฒนามากกว่าในอดีต คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการตื่นตัวทางการเมือง มีการแข่งขันสูงกว่าทุกครั้ง ผู้ชนะเลือกตั้งไม่เป็นเครื่องมือของกลุ่มใด โครงการที่ดีจะได้รับการสานต่อ มีการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง และท้องถิ่นเข้มแข็ง 2) ภาพสะท้อนจากการเลือกตั้ง อบต. คือ ซึ่งมีทั้งภาพสะท้อนเชิงบวกและภาพสะท้อนเชิงลบ และ 3) แนวทางแก้ไขการเลือกตั้งของ อบต. คือ เน้นคุณสมบัติของผู้สมัครลงเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่จริงในพื้นที่ ให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่โดยกำหนดอายุผู้สมัครนายก อบต. 25-30 ปี ยกเลิกการห้ามดำรงตำแหน่ง 2 สมัยติดต่อกัน เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งบางรายสิ้นสภาพลง ให้เลือกตั้งใหม่โดยเร็วและมีวาระเท่าที่เหลืออยู่เท่านั้น ให้มีการเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งล่วงหน้าโดยใช้ระบบไอที ควรมีการเลือกตั้งที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ควรพิจารณาทรัพยากรของ อบต. ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรเพื่อรองรับแนวทางดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Birch, Anthony. (2007). The Concepts and Theories of Modern Democracy. 3rd ed. London: Routledge.
Cunningham, Frank. (2002). Theories of Democracy: A Critical Introduction. London: Routledge.
Dahl, Robert A. (1967). The city in the future of democracy. The American Political Science Review December, 4(61), 20-31.
Dahl, Robert A, and Tufte, Edward R. (1973). Size and Democracy. Stanford University Press: Stanford.
Department of Local Administration. (2021). Laws and regulations related to local elections. Bangkok: Local Election Division.
Fishbein, M., and Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research Reading. MA: Addison-Wesley.
Heywood, Andrew. (2000). Key Concepts in Politics. New York: Palgrave Macmillan.
Issarachon, Rakya. 2021, November 23. From the study when compiling the expectations of Thai society towards local elections at the Subdistrict Administrative
Organization level (https://www.facebook.com/profile.php?id=100040933029098)
Kokpol, Orathai. Deputy Secretary, King Prajadhipok’s Institute. Interview. November, 28.
Luangprapat, Wasan. (2021). Lecturer at Faculty of Political Science, Thammasat University. Interview. December, 16.
MGR Online. (2021). Super polls show elections SAO has to buy votes Connect Influencers hopes to cooperate with anti-fraud organizations to check transparency.
Retrieved 05 December 2021, From https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000120505
Michel, Rasera. (2002). La Democratie Local. Paris: L.G.D.J.
Mill, John Stuart. (1957). Three Essays: On Liberty. Representative Government and The Subjection of Women. Oxford: Oxford University Press.
Ngamvong, Narin. (2013). The Role of Kamnan and Village Headman in Enhancing Local Democracy in the Area of Subdistrict Administrative Organization: A Case Study of Prachantakham District, Prachinburi Province. (Master’s Thesis). Sukhothai Thammathirat Open University. Nonthaburi: Sukhothai
Thammathirat Open University Press.
Notification of the Election Commission Re: Set to have Election of Members of the Municipal Council and Mayors, 2021. (2021, February 7). Thai Government
Gazette, vol. 138, parts 7.
Notification of the Election Commission Re: Set to have Election of Members of the Provincial Administrative Organization Council and Chief Executive of the
Provincial Administrative Organization. (2020, October 26). Thai Government Gazette. Vol. 137, parts 89.
Notification of the Election Commission Re: Set to have Election of Members of the Subdistrict Administrative Organization Council and the Subdistrict
Administrative Organization. (2021, October 1), Thai Government Gazette, vol. 138, parts 66.
Notification of the National Council for Peace and Order No. 85/2014. (2014, July 10). Thai Government Gazette. Vol. 131, parts 134.
Office of the Royal Society. (2011). The Royal Institute Dictionary, B.E. 2554. Bangkok: Office of the Royal Society.
Parasuraman, V.A., & Berry, L.L. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. The Free Press, New York.
Phuangngam, Kowit. (2021). Local Government Specialist. Interview. October, 14.
Phumma, Jarungwit. (2021). Secretary-General of the Election Commission. Interview. November, 28.
Royal Decree to have Election of Members of the House of Representatives is general, B.E. 2562. (2019, March 24). Thai Government Gazette. vol. 134, parts 93.
Sanook Online. (2021). The Progressive Party won the election of 38 Subdistrict Administrative Organization "Thanathorn" believes that Thai politics still has hope.
Retrieved 29 November 2021, From https://www.sanook.com/news/8481534/
Schumacher, Enst Friedrich. (1993). Small is beautiful. London: Vintage Book.
Sonphlay, Chalinee. (2021). Lecturer in Politics and Governance, Thammasat University. Interview. December, 16.
State Administration Act, B.E. 2534. (1991, September 4). Thai Government Gazette. vol. 108, parts 156 special.
Subdistrict Council and Subdistrict Administrative Organization Act, B.E. 2537. (1994, December 2). Thai Government Gazette. Vol. 111, parts 53.
Thananithichot, Satithon. (2021). Director of Sanya Thammasak Office for Democracy, Thammasat University. Interview. December, 16.
Thansettakij Online. (2021). Don't forget! SAO election 2021 notify the reason for not exercising the right to vote on 28 November. Retrieved 02 November 2021,
From https://https://www.thansettakij.com/politics/504189
True Online. (2021). Elections for the Subdistrict Administrative Organization 2021, how busy is Thailand ?. Retrieved 28 November 2021, From https://news.trueid.
net/detail/VRAEE33oweMR
Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.