การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการแกะสลักพื้นฐาน: ชุดผลไม้พร้อมรับประทาน วิชาการงานอาชีพ

Main Article Content

สิริกานต์ อำนวยศิริ
จอมขวัญ สุวรรณรักษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 2) เพื่อหาความสอดคล้องของ
ผู้ประเมินชิ้นงานของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการแกะสลักพื้นฐาน: ชุดผลไม้พร้อมรับประทาน วิชาการงานอาชีพ เป็นวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 19 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพสื่อ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (IOC) วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการแกะสลักพื้นฐาน: ชุดผลไม้พร้อมรับประทาน วิชาการงานอาชีพ มีค่าเท่ากับ 80.00/84.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) การประเมินความสอดคล้องของคะแนนของผู้ประเมิน ดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมินคะแนนชิ้นงานในภาพรวมมีความสอดคล้องกันมาก เท่ากับ 0.89 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินชิ้นงานให้คะแนนชิ้นงานไปในทิศทางเดียวกัน
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการแกะสลักพื้นฐาน: ชุดผลไม้พร้อมรับประทาน วิชาการงานอาชีพ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77) สรุปได้ว่าผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อตามที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arampra. J. (2010). Comparison of learning achievement and creativity on creating

Brahmawong. Ch. (2013). Developmental Testing of Media and Instructional

Chaisri. K. (2019). Development of specialized vocational courses about fruit and vegetable carving. (Master's thesis). Home Economics Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University.

Education Council Secretariat. (2017). National Education Plan B.E. 2560 – 2579. Prik-wan graphics. Bangkok.

images or works of imagination by using graphics programs with computer lessons multimedia with different lesson formats of grade 4 students. (Master's thesis), Mahasarakham University.

Khammani. T. (2015). Pedagogical Sciences: Knowledge for effective organization of learning processes. (9th ed.). Chulalongkorn University Printing House. Bangkok.

Khutngern, S. (2012). The self-learning multimedia on data and information for mathayomsuka 1 students. (Master's thesis). Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Bangkok.

Lumbensa. P. (2016). Determination of the quality of measuring and evaluation equipment Measurement and Evaluation Branch Academic Service Project, Tha Sap Model. Faculty of Education, Yala Rajabhat University.

Malitong. K. (2005). Technology and Communications for Education. Arun printing. Bangkok.

Meechan, S. (2004). Rater Agreement Index. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities. 10(1), 124-125

Ministry of Education. (2010). Basic Education Core Curriculum 2008. (2nd ed.). Agricultural Cooperative Society of Thailand Co., Ltd. printing house. Bangkok.

of the practice form on banana leaf work at the vocational certificate level. (Master's thesis), King Mongkut's University of Technology Thonburi. Bangkok.

Package. Silpakorn University Journal, faculty of education. 5(3), 7–20.

Patphol. M. (2019). Curriculum Development Concepts. Bangkok: Innovative Learning Center. Srinakharinwirot University. Bangkok.

Prateeptong. S. et al. (2016). Career and Technology book for Mathayomsuksa 3. Academic Quality Development Co., Ltd. Bangkok.

Promsorn. K. (2016). Development of the use of multimedia lessons of Career and Technology Department (Computer) of grade 4. Office of the Primary Education Area Pathum Thani District 1. Office of the Basic Education Commission. Ministry of Education. Ubon Ratchathani.

Saisombat. S. (1991). Satisfaction on the job of secondary school teachers under the Department of Education Roi Et Province. (Master's thesis). Srinakharinwirot University Mahasarakham. Mahasarakham.

Songkram. N. (2010). Design and development of multimedia for learning. (2nd ed.). Chulalongkorn University Printing House. Bangkok.

Srikomoltip. S. (2014). Effects of using multimedia media in combination with classroom teaching and learning that affect motivation for achievement in media arts production for children. (Master's thesis). Silpakorn University. Bangkok.

Srivilai. J. (2010). Creation of video media for teaching and learning demonstration

Thanong. T. (2019). The Multimedia Development on Basic Sewing in Home economics subject for Secondary 1students. (Master's thesis). Home Economics Faculty of Home Economics Technology. Rajamangala University. Bangkok.

Thanyalak. Ch. (2016). Multimedia Package. (1st ed.). Success Media Co., Ltd.. Bangkok.