แนวทางการพัฒนาองค์การภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Main Article Content

พรมิตร กุลกาลยืนยง
มนัญชยา ยอแซฟ
มลทินี ตรีสอน

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศและองค์การธุรกิจทั่วไป บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเสนอแนวทางใน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารต้นทุน การบริหารความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแนวตั้ง การสร้างนวัตกรรม และการบริหารความหลากหลาย 1) การบริหารต้นทุน: องค์การสามารถใช้เครื่องมืองบประมาณและการจัดทำต้นทุนมาตรฐานในการควบคุม โดยจัดทำงบประมาณขาย งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณค่าแรงทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต และงบประมาณเงินสด ส่วนการจัดทำต้นทุนมาตรฐานเพื่อให้ทราบต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตล่วงหน้า สำหรับใช้ในการบริหารการดำเนินงานในแต่ละวันให้เกิดประสิทธิผล 2) การบริหารความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ: องค์การสามารถเน้นในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเชื่อมโยงภายใน และผลลัพธ์ 3) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในแนวตั้ง: องค์การกระทำได้ทั้งการสร้างพันธมิตรไปข้างหน้าเพื่อให้ได้


ช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการสร้างพันธมิตรแบบย้อนกลับ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และการลดต้นทุนการผลิตของสินค้า 4) การสร้างนวัตกรรม: องค์การสามารถสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมภายใน ได้แก่ ผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับในคุณค่าของพนักงาน ทีมงานที่มีความหลากหลาย และการให้ความเชื่อถือและความอิสระในการทำงาน 5) การบริหารความหลากหลาย: องค์การต้องบริหารความหลากหลายทางความคิดและพฤติกรรมของพนักงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่โดดเดี่ยว ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทน ความมั่นคงในงาน รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Bedford, D. S. (2015). Management control systems across different modes of innovation: Implications for firm performance. Management Accounting Research, 28, 12-30.
Blocher, E.J., Stout, D.E., Juras, P.E. and Cokins, E. (2019). Cost management : A strategic emphasis. (7th ed.). New York : McGraw-Hill/Irwin.
Brooks, S. K. et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912–920.
Crawford, C.M. and Di Benedetto, C.A. (2020). New Products Management. (12th ed.). Ohio: McGraw-Hill Education.
Ely, R.J., & Roberts, L.M. (2008). Shifting frames in team-diversity research: From difference to relationships. In A.P. Brief, Diversity at work. United Kingdom: Cambridge University Press.
Engelbrecht, W., Shah, T., Schoen, A. and Nevin, M. (2019). Strategic alliances : An essential weapon in the growth arsenal. Retrieved October 19, 2021, From https://www2.deloitte.com.
Gimenez, C., Sierra, V., & Rodon, J. (2012). Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. International Journal of Production Economics, 140(1), 149–159.
Hay Group. (2005). The innovative organization: Lessons learned from most admired companies. Hay Insight Selections.Retrieved October 22, 2021, from http://www. haygroup.com.
Hill, C.W.L., Schilling, M.A. & Jones, G.R. (2019). Strategic Management: Theory & Cases. (13th ed.). Mason: Cengage Learning.
Hillton, R. and Platt, D. (2020). Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment. (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Hussey, J. and Hussey, R. (2017). Cost and management accounting. (2nd ed.). Basingstoke: Macmillan Press.
Kulkalyuenyong, P. (2018). Strategies in Building Corporate Entrepreneurship. Journal of Humanities Social Sciences, 4(1), 1-11.
Lanen, W.N., Anderson, S.W., Maher, M.W. (2020). Fundamentals of cost accounting. (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Ministry of Public Health, Department of Disease Control. (2021). Corona Virus Disease (COVID-19): Thailand Situation. Retrieved October 31, 2021, from https://ddc.moph.go.th.
Oprea, B. T., Barzin, L., Vîrgă, D., Iliescu, D., & Rusu, A. (2019). Effectiveness of job crafting interventions: a meta-analysis and utility analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 723-741.
Ozcelik, H., and Barsade, S. (2018). No employee an island: Workplace loneliness and employee performance. Academy of Management Journal, 61(6), 2343-2366.
Paquin, R. & Prouty, K. (2015). Achieving operational excellence in food & beverage. Retrieved October 23,2021, from http://justfooderp.com.
Schwartz, J., Hatfield, S., Scoble-Williams, N., & Volini, E. (2020). Workforce strategies for post-covid recovery. Retrieved October 23, 2021, from https://www2.deloitte.com.
Shellenback, K. & Polovina, S. (2020). The design of work post COVID-19. Retrieved October 23, 2021, from https://www.mercer.com.
Shingo Institute. (2021). The Shingo model : for operational excellence. Retrieved October 18, 2021, from https://www.academia.edu/15998513/.
Stoner, C.R. and Russell, L.A. (1997). Creating a culture of diversity management: moving from awareness to action. Business Forum, 22(2-3), 6-12.
UNDP and UNICEF. (2020). Socio-economic impact assessment of COVID-19 in Thailand. Retrieved October 17, 2021, from https://www.unicef.org/thailand/media.
Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Hoffman, A.N. and Bamford, C.E. (2018). Strategic management and business policy: Globalization, innovation and sustainability. (15th ed.). New Jersey : Prentice Hall.
Zawislak P.A. et al., (2011). Innovation capabilities of the firm: The Brazilian experience. In: 9th Globelics International Conference, November, 2011, Buenos Aires, Argentina. Proceedings of the GLOBELICS, 2011.