ความสามารถขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม: แนวคิด นิยามความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย

Main Article Content

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ
ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง "ความสามารถขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม"
ในการศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแยกประเภท เรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ และวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาพบว่า ความสามารถขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในองค์การเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ การบริหาร การประสานงาน
การควบคุม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยที่ปัจจัยความสามารถขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1) ความพร้อมผู้ประกอบการ ได้แก่ บริบทขององค์การ วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมองค์กร และความเป็นผู้นำ 2) ความสามารถการจัดการ 3) ความสามารถการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ4) ความสามารถทางเทคนิค ความสามารถขององค์การ ทั้ง 4 หัวข้อ เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้องค์การมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างความผูกพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างชุมชนโดยรอบให้น่าอยู่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Akroush, M. N. (2012). Organizational capabilities and new product performance: The role of new product competitive advantage. Competitiveness Review: An International Business Journal, 22(4), 343-365.
Albertini, E. (2013). Does environmental management improve financial performance? A meta-analytical review. Organization & Environment, 26(4), 431-457.
Amit, R., & Schoemaker, P. J. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic management journal, 14(1), 33-46.
Björklund, M., Martinsen, U. & Abrahamsson, M. 2012. Performance measurements in the greening of supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 17(1), 29-39.
Chaisorn, W., & Kesapradist, B. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD): Case Study of 6 Companies. Panyapiwat Journal, 9(3), 140 - 152.
David, F., & David, F. R. (2016). Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases. Florence: Pearson–Prentice Hall.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of marketing, 58(4), 37-52.
Department of Industrial Works. (2017). The Department of Industrial Works is pleased with the green standard balance, advances in the middle, has loan benefits. Retrieved December 1, 2020, from https://www.matichon.co.th/publicize/news_680402.
Dosi, G. (2000). Innovation, organization and economic dynamics: selected essays. Edward Elgar Publishing.
Dosi, G., Nelson, R., & Winter, S. (2001). The nature and dynamics of organizational capabilities: OUP Oxford.
Economic Intelligence Center. (2016). Catch the Thai industrial direction in 2016. Bangkok: The Siam Commercial Bank Public Company Limited.
Erdil, O., Kitapci, H., & Timurlenk, B. (2010). Effects of core employees on organizational capabilities and firm performance. Journal of Global Strategic Management, 7(1), 30-38.
Erturgut, R. (2012). The future of supply chain and logistics management in the strategic organizations: contractor companies and new generation suppliers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46(1), 4221-4225.
Gill, L., & Delahaye, B. (2004). Building organisational capability: your future, your business. People First-Serving our Stakeholders, 1-12.
González-Benito, J., & González-Benito, Ó. (2005). Environmental proactivity and business performance: an empirical analysis. Omega, 33(1), 1-15.
Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization science, 7(4), 375-387.
Grewatsch, S., & Kleindienst, I. (2018). How organizational cognitive frames affect organizational capabilities: The context of corporate sustainability. Long Range Planning, 51(4), 607-624.
Greyser, S. A. (1999). Advancing and enhancing corporate reputation. Corporate Communications: An International Journal, 4(4), 177-181.
Gupta, S. & Malhotra, N. (2013). Marketing innovation: A resource-based view of international and local firms. Marketing Intelligence & Planning, 31(2), 111-126.
Hart, S. L. (1997). Beyond greening: strategies for a sustainable world. Harvard business review, 75(1), 66-77.
Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource‐based view: Capability lifecycles. Strategic management journal, 24(10), 997-1010.
Helfat, C. E., & Winter, S. G. (2011). Untangling Dynamic and Operational Capabilities: Strategy for the (N)ever-Changing World. Strategic management journal, 32(11), 1243-1250. doi:10.1002/smj.955
Hockerts, K. (2007). Managerial perceptions of the business case for corporate social responsibility. CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen.
Hunt, S. D. (2000). A general theory of competition: too eclectic or not eclectic enough? Too incremental or not incremental enough? Too neoclassical or not neoclassical enough? Journal of Macromarketing, 20(1), 77-81.
Hunt, S. D., & Morgan, R. M. (2005). The resource-advantage theory of competition Review of marketing research (pp. 153-206): Emerald Group Publishing Limited.
ICHCAP. (2018). Cultural heritage and sustainable development. (Akerojanakul , Translator). Bangkok: Department of Cultural Promotion.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2004). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard business review, 82(2), 52-63.
Keleshteri, F. P., & Ashkiki, M. F. (2016). The Impact of the Capabilities of Insurance Companies of Gilan Province on their Organizational Performance. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 1(1).
Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource‐based and dynamic‐capability views of rent creation. Strategic management journal, 22(5), 387-401.
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87.
NESDC. (2016). 12th National Economic and Social Development Plan. Retrieved December 1, 2020, from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.
Newbert, S. L. (2007). Empirical research on the resource‐based view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic management journal, 28(2), 121-146.
Laudal, T. (2010). An attempt to determine the CSR potential of the international clothing business. Journal of business ethics, 96(1), 63-77.
Penrose, E. (1959) The Theory of the Growth of the Firm. Basil Blackwell, Oxford.
Przyczynski, R., Teixeira, R., & Bitencourt, C. C. (2015). Coproduction Capabilities and Effects on Service Performance. In IIE Annual Conference. Proceedings (p. 798). Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE).
Rao, H., & Singh, J. V. (2001). The construction of new paths: Institution building activity in the early automobile and biotechnology industries. Path dependence and creation, 243-267.
Samad, S., Aziz, N. N. A., Jaidi, J., & Masoud, Y. (2016). Influence of Organizational Capability on Competitive Advantage in Small and Medium Enterprises (SMEs). International Business Management, 10(18), 4163-4171.
Schienstock, G. (2009). Organizational Capabilities: Some reflections on the concept. IAREG-Intangible Assets and Regional Economic Growth, 1(2), 39-53.
Simachokedee, W. (2014). The sign of the beginning. TPA News, 18(205), pp. 26.
Smallwood, N., & Panowyk, M. (2005). Building capabilities. Executive Excellence, 22(1), 17.
Stacey, R. (2003). Complex responsive processes in organizations: Learning and knowledge
Stacey, R. D. (2007). Strategic management and organisational dynamics: The challenge of complexity to ways of thinking about organisations: Pearson education.
Tuan, N. P., & Yoshi, T. (2010). Organisational capabilities, competitive advantage and performance in supporting industries in Vietnam. Asian Academy of Management Journal, 15(1).
Ulrich, D., & Smallwood, N. (2004). Capitalizing on capabilities. Harvard business review, 119-128.
Verona, G. (1999). A resource-based view of product development. Academy of management review, 24(1), 132-142.
Weerawardena, J. & Mort, G. S. (2012). Competitive strategy in socially entrepreneurial nonprofit organizations: Innovation and differentiation. Journal of Public Policy & Marketing, 31(1), 91-101.
Zehir, C., & Acar, A. Z. (2006). Organizational capabilities and its impacts on business performance. Paper presented at the The Proceedings of 2nd International Strategic Management Conference.