แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์

Main Article Content

สมศรี พุทธธรรมวงศ์
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
พิชิต ฤทธิ์จรูญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของการค้าปลีก 2) ศึกษาทักษะของกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องความต้องการของการค้าปลีก
3) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องความต้องการของการค้าปลีก โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คน โดยใช้แบบบันทึกเอกสารและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหาเป็นข้อมูลบรรยายโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นๆ แล้วทำการยกร่างแนวทางการจัดการศึกษาฯ และจัดการวิพากษ์เชิงประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 คน โดยใช้แนวคำถามการวิพากษ์และแบบฟอร์มการประเมินร่างแนวทางฯ หลังจากนั้นทำการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาฯ


            ผลการวิจัยพบว่า 1) การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ของการค้าปลีก ต้องเตรียมด้านต่าง ๆ ด้านบุคลากร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านข้อมูล ด้านกระบวนการทำงานและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านเงินลงทุน 2) กำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ต้องมีทักษะวิชาชีพในด้านการค้าปลีก คณิตศาสตร์และสถิติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง และทักษะชีวิตและสังคมเกี่ยวกับการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาซับซ้อน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น ความมีภาระรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 3) แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ 8 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรและเนื้อหาสาระ การเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน
สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ภาวะผู้นำของผู้นำสถาบันอุดมศึกษา และความร่วมมือของทุกภาคส่วน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Business Broadway. (2017). Usefulness of Platforms and Resources for Learning Data Science. Retrieved Oct 2, 2019 from https://businessoverbroadway.com/wp-content/uploads/2018/02/platforms_resources_usefulness.png
Forbes. (2018). The AI Skills Crisis And How To Close The Gap Retrieved Aug 29, 2019 from https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/06/25/the-ai-skills-crisis-and-how-to-close-the-gap/#46fe39d231f3
Gartner. (2018). Laying the Foundation for Artificial Iintelligence and Machine Learning: A Gartner Trend Insight Report. p 8. Retrieved May 17, 2019 from https://www.gartner .com/en/documents/3890363/laying-the-foundation-for-artificial-intelligence-and-ma)
Kdnuggets. (2019). Who is a typical Data Scientist in 2019? Retrieved Mar 15, 2019 from https://www.kdnuggets.com/2019/03/typical-data-scientist-2019.html
LinkedIn. (2019). The 10 most in-demand skills of 2019, according to LinkedIn Retrieved Mar 15, 2020 from https://www.linkedin.com/business/learning/blog/learning-and-development/most-in-demand-skills-2020
Mckinsey Global Institute. (2017). Artificial Intelligence The next Digital Frontier?. Retrieved Mar 13, 2019 from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced% 20electronics/our%20insights/how%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/mgi-artificial-intelligence-discussion-paper.ashx
Mckinsey Global Institute. (2018). The real-world potential & limitation of artificial intelligence. Retrieved May 15, 2019 from https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/the-real-world-potential-and-limitations-of-artificial-intelligence
Mckinsey Global Institute. (2018). Skill shift automation and the future of the workforce (2018) Discussion paper May. Retrieved 2019 Mar 13, from https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Future%20of%20Organizations/Skill%20shift%20Automation%20and%20the%20future%20of%20the%20workforce/MGI-Skill-Shift-Automation-and-future-of-the-workforce-May-2018.ashx
Office of The Education Council. (2017). National Education Plan 2017-2036. Retrieved Jan 9, 2019 from http://www.bic.moe.go.th/images/stories/4EDU_2017-2579full.pdf
Panyapiwat Institute of Management. (2017). Work-based Education, New Choice of Higher Education. Office of President, PIM.
Pilkington Mark. Retail Therapy: Why the Retail Industry is Broken – and What Can Be Done to Fix It. (2019). Bloomsbury Business. ISBN-10 1472965108
Piriya Polpirun. (2019). Thai University Disconnect Problem. Retrieved Sep 27, 2020 fromhttps://www.posttoday.com/finance-stock/money/590342
Piriya Polpirun. (2020). Thai Higher Education vs ABCD Strategy for Future (Survival) Thai University. Retrieved Sep 27, 2020 from https://www.blockdit.com/posts/5f1c4c3166d82a0ca5f16f60
Ponson Powsritong. (2014). Teaching Management in Higher Education. Lecture Handbook on "Higher Education Mission in 21st Century”. Retrieved May 15, 2020 from http://qa.eau.ac.th/document_data/open%20souce/polsun.ppt
Prudya Vesaracha. (2000). Management Practice Set: Composition. Retrieved Mar 1, 2020 from http://suthep.crru.ac.th/book6/1.pdf
Royal Thai Government Gazette. (2019). National Education Act (No. 4) 2019. Retrieved Jan 9, 2020 from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0049.PDF
Tewarut Maneechai. (2018). Robot vs Labor (1) Terrifying Progress?. Jan 29, 2019 from https://prachatai.com/journal/2018/08/78147
Thailand Development Research Institute (TDRI). 2018). Adjust the direction of the Thai economy to the era of technological turbulence. Issue No. 142 Jul 2018
Toward Data Science. (2019). Data Science Minimum: 10 Essential Skills You Need to Know to Start Doing Data Science. Retrieved 2020 March 21, from https://towardsdatascience.com/data-science-minimum-10-essential-skills-you-need-to-know-to-start-doing-data-science-e5a5a9be5991
Vijarn Panich. (2013). Learning Creation to 21st Century. First Publishing. Bangkok.
Wichai Wongyai and Marut Patpol. (2019). Authentic Competency–Based Assessment. Printed at Leadership Center of Curriculum and Learning Innovation.
World Economic Forum. “Data Science in the New Economy, a New race for talent in the Fourth Industrial revolution” (2019). Retrieved Oct 29, 2019 from https://www.weforum.org/reports/data-science-in-the-new-economy-a-new-race-for-talent-in-the-fourth-industrial-revolution
World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved Dec 15, 2020 from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020