เผยแพร่แล้ว: 2021-10-31

ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อสุขภาพจิตของบุคคล

พระปลัดสมภาร สมภาโร, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ประพันธ์ ศุภษร

2260-2271

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์รีไซเคิลขยะ: กรณีศึกษาบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด

ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์, นัทนิชา หาสุนทรี, เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล

2272-2287

การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

กานต์ อัมพานนท์, ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์

2332-2346

แนวทางป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

กาบคำ จันทร์ทรง, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

2375-2388

กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา

สุเทพ สารบรรณ, พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี, สุรชัย พุดชู, นพดล อินปิง , สิริกานดา คำแก้ว

2484-2503

การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม, เสนาะ ผดุงฉัตร , พูนศักดิ์ กมล

2656-2664

ทฤษฎีสะกิดกับผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

2690-2703