ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์รีไซเคิลขยะ: กรณีศึกษาบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด

Main Article Content

ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์
นัทนิชา หาสุนทรี
เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์รีไซเคิลขยะ และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผู้รับสิทธิ์ และผู้ร่วมอบรม จำนวน 259 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ใช้การคัดเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์รีไซเคิลขยะ กรณีศึกษาบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด ประกอบด้วย ปัจจัยภายในองค์กรด้านบุคลากร ด้านการตลาด ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และปัจจัยภายนอกองค์กรด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเน้นการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว มีการขยายฐานลูกค้า และการให้บริการลูกค้าเท่าเทียมกัน รวมถึงการรับซื้อสินค้าในราคายุติธรรม การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Blocher, J. E. (2010). Cost management a strategic emphasis. (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012).Environment: Waste production must peak this century. Nature International weekly journal science, 2(2), 10.

Humphrey, A. (2005). SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Newsletter, 2-5.

Jesadapathiphat, M. (2009). Influence of resource properties Organizational Capabilities and Entrepreneurs Capabilities on Organization Performance: A Case Study of Collecting and Buying Recyclable Waste Business in the Eastern Region of Thailand. (Doctoral Dissertation). Administration National Institute of Development Administration. Bangkok.

Lim, J., & Frazer, L. (2004). Matching franchisor-franchisee roles and competencies. In 18th Annual International Society of Franchising Conference, Las Vegas.

Ministry of Natural Resources and Environment. (2019). Booklet on Thailand State of Pollution 2018. Bangkok: Pollution Control Department.

Scott, D. L., Frazer, L., & Weaven, S. K. W. (2006). Franchise Unit Success Factors. In ANZMAC 2006 Conference. Queensland University of Technology.

Siraphatthada, Y. (2010). The development of learning behavior and learning achievement of students in the study of marketing principles by participatory teaching (Active Learning). Bangkok: Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University.

Steers, R. M. (1977). Organizations Effectiveness: A Behavioral view. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing.

Thanachokchinda, D. (2007). Success factors for running small and medium-sized enterprises in the structure of new entrepreneurs. Independent Study. (Master’s Thesis). King Mongkut's University of Technology Thonburi. Bangkok.

Wiriyapanya, A. (2008). Analysis of critical success factors for franchising a pharmacy business. (Master’s Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Wongcharoen, S. (2010). Household Waste Separation Guide. Bangkok: Phong Phanit Group.