การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา บนพื้นฐานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิทยาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

Main Article Content

กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นงานวิจัยและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2563 จำนวน 200 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้สถิติทดสอบแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่าการวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมาก 2) ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ คือ (1.1) หลักการ (1.2) วัตถุประสงค์ (1.3) สาระการเรียนรู้ (1.4) กิจกรรมการเรียนรู้ (1.5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระเบิดจากข้างใน ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วม ขั้นที่ 3 องค์รวม และขั้นที่ 4 สะท้อนองค์ความรู้ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า (3.1) นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (3.2) นักศึกษาวิชาชีพครูมีสมรรถนะในการคิดออกแบบการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ (3.3) นักศึกษาวิชาชีพครูมีสมรรถนะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กมลฉัตร กล่อมอิ่ม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

Ariya, K. (2016). A Development of an Instructional Model Based-on Differentiated Instruction Approach to Enhance the Ability of Learning Management Design of 21stCentury for Student Teachers. Journal of Rajabhat Lampang University, 5(2), 1-17.

Chumchai, J. (2020) . The Development of Instructional Model that Enhance the Creation of Self-Knowledge and Scientific Process Skills on Atmosphere in Science Strand for 1st. Mathayomsuksa. Journal of MCU Peace Studies, 8(3), 995-1010.

Jarutkamolpong, S. (2020) . Learning Model to Promote Teacher Students’ Creative Thinking for The 21st Century Learning Innovation Design: Faculty of Education Nakhon Phanom University. Journal of Education Prince of Songkla University, 31(2), 60-61.

Kajeefar, K. (2017) . Implementation of Sufficency Philosophy for Education Management of Buriram Province Office of The Non-Formal and Informal Education. (Master’sThesis). Buriram Rajabhat University. Buriram.

Kulnattarawong, T. (2018). Development of Adaptive Web-based Learning System on Mastery Learning Concept with Scaffolding to Enhance Learning Achievement of Undergraduate Students. Journal of Education Prince of Songkla University, 29(3), 51-53.

Lahtam, P. (2020) . Project-based learning management with academic achievement in food preservation, learning subject Careerand technology for students in Mathayom Secondary 1. Journal of Education Prince of Songkla University, 31(3), 184 -188.

Lomakun, P. (2017). Implication of Sufficiency Economy Concept in Daily Life of Residents in Si Racha District, Chon Buri Province. (Master ’s Thesis). Burapha University. Chon Buri.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2018) . National Strategy (2018-2080). (1st ed.). n.p.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2008). Learn the Principles of work in His Majesty. Bangkok: Company 21 century Cenjury.

Office of the Education Council. (2018) . National Educational Standards. Ministry of Education. (1st ed.). n.p.

Office of the Education Council. (2019) . Guidelines for developing student competency Basic Education Level. Ministry of Education. (1st ed.). n.p.

Office of the Basic Education Commission. (2021). Education Management Policy statement. Ministry of Education. (1st ed.). n.p.

Paison, A. (2015). The Curriculum Development to Promote Learning and Innivation Skills of Primary Teachers Based on Professional Learning Community in Teacher as Researcher. (Doctoral Dissertation). Mahasarakham University. Mahasarakham.

Royal Thai Government Gazette. (2018) . National Strategy 2018-2037. Office of the National Economic and Social Development Council. (1st ed.). n.p.

Sosata, H. (2017) . Effect of Concentrated Language Encounters Adapted (CLEA) Model of Teaching on Thai Reading Skill of Illiterate Grade 5 Students. (Master ’s Thesis). Songkla University. Songkla.

Wetchateng, S. (2018). Instructional Development Model by Brain-Based Learning in order to Enhance Reading Skill and Spelling Writein Thai Language for Grade 1 Students. Journal of Education Prince of Songkla University, 29(3), 72-77.