รูปแบบ เนื้อหา และลักษณะเด่นของวรรณกรรมพุทธทำนายในสังคมไทย

Main Article Content

ตุลาภรณ์ แสนปรน
ปฐม หงษ์สุวรรณ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา ของวรรณกรรมพุทธทำนายในสังคมไทย ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาลักษณะเด่นของวรรณกรรมพุทธทำนายในสังคมไทย โดยใช้กลุ่มข้อมูลวรรณกรรมพุทธทำนายจำนวน 73 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1) วรรณกรรมพุทธทำนายมีรูปแบบคำประพันธ์ที่หลากหลายตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น สำหรับเนื้อหาของวรรณกรรมพุทธทำนายสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 วรรณกรรมพุทธทำนายกลุ่มความฝัน 16 ประการ กลุ่มที่ 2 วรรณกรรมพุทธทำนายกลุ่มคำพยากรณ์ และกลุ่มที่ 3 วรรณกรรมพุทธทำนายกลุ่มตำนานเมือง-พระธาตุ-พระบาท 2) ลักษณะเด่นของวรรณกรรมพุทธทำนาย พบว่ามีลักษณะเด่น 2 ลักษณะตามรูปแบบและเนื้อหา คือ 1. ลักษณะเด่นด้านรูปแบบ คือ ลักษณะเด่นด้านคำประพันธ์ และลักษณะเด่นด้านการใช้ภาษาท้องถิ่น 2. ลักษณะเด่นด้านเนื้อหา คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต เนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน เนื้อหาเกี่ยวกับการสะท้อนสภาพสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonkhachorn, T. (1980). Novels and Thai Society (1932-1957). Bangkok: Literary study group.

Chucheun, K. (1982). Phrachaoliaplok Archives in Lanna: An Analytical Study. (Master’s Thesis). Silpakorn University. Nakhon Pathom.

Dorgkeow, M. (2005). The Study of Buddhist local literature on Buddha’s Prediction. (Master’s Thesis). Surindra Rajabhat University. Surin.

Hongsuwan, P. (2005). The Buddha relics myths of the Tai peoples: significance and interaction between Buddhism and indigenous beliefs. (Doctoral Dissertation) Chulalongkorn University. Bangkok.

Jeennoon, P. (2012) . Characteristics and social roles of the Southern didactic literature in booklet format. (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Imsamran, B. (2000). Buddha Prediction of Mon and Buddha Prediction of Thai from Jataka to folk literature. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 23(1), 131-155.

Kotsupho, P., & Boonsritan, P. (2000). Buddhism Principle. Chiang Mai: Chiang Mai University. Marknuan, C. (2003). The Mahasubin Poetry of Phra Dhammamolee: A Critical Study. (Master’s Thesis). Ramkhamhaeng University. Bangkok.

Nagavajara, C. (1978). Basic Theory of Literature. Bangkok: Duangkamol.

Nuansanong, K., Duangchana, A., & Wongsiri, W. (2013). The Predictions of the Lord Buddha: Essence and Succession. Bangkok: Office of the Higher Education Commission (OHEC) and The Thailand Research Fund (TRF).

Pinitpuwadol, S., & Kanchanawan, N. ( 1977). General Knowledge of Thai. Bangkok: Duangkamol.

Poosri, B. (2011 ). Literature predicts of Northeastern Thai. Department of Cultural Promotion. Ministry of Culture.

Prangwatanakun, S. (2014). Lanna Didactic Literature: Outstanding Characteristics. Chiangmai: Chiangmai University.

Punnotok, T. (1994). Esan literature. Bangkok: Ramkhamhaeng University.

Raksamani, K. (2004). Wannasarnvijai. Bangkok: Maekhampang.

Saenpron, T. (2007). A Study of Lanna Prophetic Literature. (Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Sawaddipong, C. (1999). Lanna Literature for Expression. Chiang Mai: Chiang Mai University.

Somchitsripanya, S. (1994). An Analysis of Sanghomthat. Maha SaraKham: Maha Sarakham Teacher Colledge.

The Royal Institute. (2013) . Dictionary of the Royal institute B.E. 2554. (2nd ed.). Bangkok: Nanmeebooks Publication.

Most read articles by the same author(s)