กลยุทธ์การตลาดการเช่า-ซื้อ อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Main Article Content

นพวัตติ์ ธรรมเหมไพจิตร
กฤษฎา ตันเปาว์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมความต้องการของผู้เช่า-ซื้ออาคารที่พักอาศัยและคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อวิเคราะห์ กลยุทธ์การเป็นผู้นำในเรื่องต้นทุน กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3) เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดการเช่า-ซื้อที่เหมาะสม และงานวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่ม ผู้เช่า-ซื้อ จำนวน 331 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้บริหาร ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน และเขตปริมณฑล จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ (Chi-square) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เช่า-ซื้อ เลือกโครงการที่มีการรักษาความปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.63, S.D. = .538) มีสาธารณูปโภค สโมสรมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.24, S.D. = .925) และที่ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.21, S.D. = .674) สนใจโครงการบริษัทที่มีชื่อเสียงมีคะแนนเฉลี่ย ( =4.52, S.D. = .500) โครงการหรูหรามีระดับมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.50, S.D. = .501) มีขั้นตอนแนะนำสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างดีมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.30, S.D. = .781) และมีปัจจัยการตัดสินใจเช่า-ซื้อ ตามกระแสสังคมเพื่อการยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.60, S.D. = .496)และจากการที่ได้เห็นบ้านหรือห้องตัวอย่างก่อนตัดสินใจมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.77, S.D. = .421) 2. กลยุทธ์การเป็นผู้นำในเรื่องต้นทุน (Leader cost) โดยการลดต้นทุนด้านลักษณะทางกายภาพ สร้างกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้เช่า-ซื้อให้ความสนใจ ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ระดับราคาที่ 2,000,001-2,500,000บาท และระดับราคา 4,500,001-5,000,000บาท) และกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Focus strategy) ซึ่งเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ อายุ 35-49ปี ซึ่งก็ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน 3. องค์ประกอบของตัวแปรที่สังเกตได้ทั้ง 9 ตัว มีค่าเป็นบวกประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ด้านรายได้ ปัจจัยการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ P1 ด้านสถานที่ P3 ด้านการส่งเสริมการขาย P4 ด้านบุคคล P5 ด้านกระบวนการ P7 ปัจจัยการตัดสินใจเช่า-ซื้อ ด้านการรับรู้ - เรียนรู้ Y2 และด้านการบริการหลังการขาย Y3 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด ด้านรายได้ โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.07 ด้านบุคคล(People) P5 โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ .92 นอกจากพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R^2) ซึ่งก็ให้ความหมายในทำนองเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ablex. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.

Amornvechkul, T. (2012). Marketing Mix Factors Affecting Customers Towards Purchasing Condominiums in Mueang Mai District. (Master’s Thesis). Graduate school: Chiang Mai University. Chiang Mai.

Amornwiwat, S. (2014). Ending Inventory of Housing Unit Economic Intelligence Center Siam Commercial Bank. Retrieved December 12, 2017, from http://www.scb.co.th.

Anthonisz, S., & Perry, C. (2015). Effective Marketing of High-Rise Luxury Condominiums in a Middle-Income Country Like Sri Lanka. Journal of Work-Applied Management, 7(1), 61-83.

Aroian, K. J., & Norris, A. E. (2001). Confirmatory Factor Analysis. In B.H Munro (ED.) Statistical Methods for Healthcare Research. (4th ed.) Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.

Arunyakanon, P. ( 2014). Factors Affecting the Customer’s Decision to Purchase Condominiums in The Medium Price Range Along the Skytrain. (Doctoral Dissertation). Ramkhamhaeng University. Bangkok.

Department of International Trade Negotiations. ( 2015). Data statistics. (FTAs). Retrieved April 3, 2018, from http//www.dtn.go.th.

Department of Lands Information. (2017). Dol91002-Data Building. Retrieved April 3, 2018, from http://www.dol.go.th/PlaAumphur.aspx.

Jirayusawat, T., & Kotchaporn, P. (2010). Opening a Treasure Trove of Real Estate on The Golden Bangkok and Metropolitan Area. Bangkok: Bibliographic information of the National Library.

Kinoti, M. (2011). Green marketing Intervention Strategies and Sustainable Development A Conceptual Paper. School of Business Nairobi, Kenya: University of Nairobi Kenya.

Kotler, P. (1997). Marketing management. Retrieved April 3 , 2018 , from http://hazaryab.net/attachments/090_Kotler-in-Marketing.pdf.

Kotler, P. (2000). Marketing Management. Retrieved April 3, 2018, from http://bazeryab.net/attachments/090_Kother-in-Marketing.pdf.

Kotler, P. (2006). Marketing Management. (12nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Kulvisut, A. (2014). Real Estate Quick & Easy. (2nd ed.). Bangkok: First offset (1993) co., th.

Leesornsiri, J. (2018). Strategy on Agricultural Machinery Development Business in Thailand. (Doctoral Dissertation). Western University. Bangkok.

Pajongviriyathorn, C. ( 2016). Factors Affecting Consumer Purchase of Condominiums in Bangkok. (Master’s Thesis). Graduate school: Thammasat University. Bangkok.

Patwijit, J. (2014). Market Penetration Strategies That Influence to Working-Ages Population (Both Men and Women) Decision to Purchase A Nearby BTS Condominium in Bangkok. (Master’s Thesis). Graduate school: Bangkok University. Pathum Thani.

Payubwatana, M. (2013). Must Be Comprehensive Before Buying A House, Building, Land, Condo. Bangkok: Bibliographic information of the: National Library.

Pornchokchai, S. (2012). Real Estate Marketing Management. Bangkok: Bibliographic information of National Library.

Porter, M. E. (1998). The competitive Advantage of nations. with a new Introduction. New York: Simon & Schuster Inc.

Punpanich, N. Auaun, W., & Loytakul, S. (2012 ). The Quantitative Relationship between Mckinsey 7S’s Model and Sustainable Competitive Advantage: Case Study of Thai SMEs Biotechnology Industry. Journal of the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 10(3), 2-16.

Ruangal, K., & Rattanapreanthamma, W. (2017). The Use of Marketing-Mix Factors Influencing Purchasing Decision Condominium of Consumers in Bangkhen District. (Master’s Thesis). Graduate school: University of the chamber of the commerce. Bangkok.

Rungruangpol, W. (2014). Real Estate Marketing Management. (1st ed.). Bangkok: First offset (1993) co., th.

Semsermboon, A. (2008). Alternative: Decision making factors for Condominiums purchase in Thonglor Road Bangkok. (Master’s Thesis). Graduate school: Suan Dusit University. Bangkok.

Srijanya, S. (2017). Creative age marketing 4.0: Bangkok nation book of DMS Corporation co., th.

Stock Exchange of Thailand Information Center, (2018). Disclosure rules in the form 56-1, Company Development Department, Office of the Securities and Exchange Commission Retrieved January 17, 2018, from http://www.set.or.th.

Sukmote, N. (2012). The Maketing mix and Behavior Toward the Purchase of a Condominium live in Bangkok. Thesis Master of Business. Graduate school: Rangsit University.

Tanaviboonchai, S. (2016). Influential Factors for Purchasing Condominium Along Skytrain and Subway line in Bangkok and its Vicinity. (Master’s Thesis). Graduate school: Thammasat University. Bangkok.

Wajirum, W. ( 2017). Development of business strategies community enterprise entrepreneurs. case study: Herbal product business lower central region1. (Doctoral Dissertation). Western University. Bangkok.