การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

วรวุฒิ อันปัญญา
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
โกวัฒน์ เทศบุตร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และครู จำนวน 918 คน กลุ่มเป้าหมายในการออกแบบโปรแกรมและประเมินโปรแกรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมและคู่มือโปรแกรม โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายในการนำโปรแกรมไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดตามลำดับ 2) โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ (2) การกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (3) การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา (4) การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (5) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว และ (6) การทำงานเป็นทีม ส่วนที่ 3 การประเมินผล โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนาอย่างเข้ม ขั้นที่ 3 การปฏิบัติจริง และขั้นที่ 4 การประเมินหลังพัฒนา ใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 120 ชั่วโมง 3) ผลการดำเนินการ พบว่า (1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีคะแนนหลังพัฒนาสูงกว่าคะแนนก่อนพัฒนา (2) การประเมินระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์เพื่อติดตามผลหลังการพัฒนา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเอง และครูประเมินผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (3) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนต่อโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Certo, S. C., & Certo, S. T. (2006). Modern Management. (10th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Charoenwongsak, K. (2007). Looking Forward to Dreaming Thailand Vision 2017. Bangkok: Success Media.

Chatchawaphun, P. (2016). Development of Program to Enhance Strategic Leadership of Secondary School Administrators. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Kallapadee, Y. (2016). Development of Creative Transformational Leadership Enhancement Program for Primary School Teachers. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Misdey, P. (2019). Developing a Program to Strengthen Transformational Leadership of the First-Level Manager in Rajabhat University. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Phuchomchit, P. (2019). Developing a Program to Strengthen Creative Teachers Leadership for Primary Schools under Office Basic Education Commission. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Pakika, W. (2017). Developing Creative Leadership Program for School Administrators. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Waranan, P. et al. (2011). CCPR New Educational Framework. Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Na Phuket, R. (2009). Organization and management. Nonthaburi: Think Beyond Books.

Riaz, A., & Haider, M.H. (2010). Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction and career satisfaction. Business and Economic Horizons, 1, 29-38.

Sararatana, W. (2010). Concepts, theories and issues for educational administration. (8th ed.). Bangkok: Thipvisut Ltd., Part.

Sinlarat, P. (2010). Creative and Productivity Leader: New Paradigm and New Leader in Education. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Thongsuk, K. (2010). Developing a Program to Enhance Ethical Leadership of School Administrators under the office of Basic Education Commission. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.

Watthanasaksiri, C. (2018). Strategic Leadership Development of Department Heads in Rajamangala University of Technology. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahasarakham University. Mahasarakham.