กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอานาปานสติกัมมัฏฐานในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล