การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ กับภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Main Article Content

สวนีย์ จำเริญวงศ์
อริยพร คุโรดะ
ปริณ ทนันชัยบุตร
ปนัดดา ญวนกระโทก

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาปัญหา ความสำคัญ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร และ 3) ศึกษาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการวิจัยผสมผสานเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พัฒนาร่างหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกับผู้บริหารและครูจำนวน 115 คน และสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนจำนวน 37 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา หาความต้องการจำเป็นด้วยดัชนี PNImodifed ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรนี้ คือ การสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและมีกิจกรรมการนำเสนอทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 2. ปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ด้านปัญหา คือ ขาดหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร (x ̅=3.87,S.D.=1.01) ด้านความสำคัญ คือ นักเรียนสามารถค้นคว้าเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ (x ̅=4.70,S.D.=0.56) และ ด้านความต้องการจำเป็น ได้แก่ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.77) 2) นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีกระบวนการแก้ปัญหา ที่หลากหลาย (PNImodifed = 0.94) และ 3) โรงเรียนต้องการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.88) 3. ผลการเรียนที่รู้เน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างเรียนได้คะแนนร้อยละ 85.67 และการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 84.32

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Angwattanakun, S. (1997). How to teach English. (4th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Dejpichai, P., Phongsopa, J., Suwantheep, N., & Ruangchuay Tuprakay, S. (2016). The Bilingual Mathematics Learning and Teaching Management in Schools in Bangkok. SDU Res Journal, 12(2), 61–82.

Jamroenvong, S. (2016). Needs Assessment for develop Teaching Model Integrated Learning of Mathematics English and Technology. in (Kuroda et al. Eds.), Proceeding of the the 11th APEC and 9th ICER Conference (105). Khon Kaen: Khon Kaen University.

Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2017). Improvement of learning standards and indicators, Mathematics and Science (Revised edition 2017) "New course Pushing Thai society towards Thailand 4.0". Retrieved on April 23, 2018, from http://www.ipst.ac.th/images/2017/pr/Activities/20170921_Press/standard.pdf.

Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

Office of Academic and Educational Standards. (2008). Indicators and subjects of learning core Mathematics learning group According to the Basic Education Core Curriculum 2008. Retrieved 10 June, 2018, from https://oer.learn.in.th/search_detail/result/24566.

Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education. (2017). Indicators and subjects of learning mathematics core (revised 2017) according to the basic education curriculum B.E. 2551(A.D. 2008). Retrieved November 19, 2015, from https://drive.google.com/file/d/1F4_wAe-ZF13-WhvnEAupXNiWchvpcQKW/view.

Phokasamrit, P. (2012). Extracurricular Activities to Practice English Outside of Class. HCU, 15(30), 181–196.

Richards, J. & Rodgers, T. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. (2nd ed). Cambridge: Cambridge Universitiy Press.

Sanratana, A. (1999). Academic Articles of Integrated Education. Teaching and learning efficiency report, Khon Kaen University, 8(3), 10-15.

Surayothin, J. Kittisuntorn, C., & Luenam, K. (2019). Integrated High School Curriculum Development to Enhance Creativity and Innovation. Ratchaphruek, 17(3), 43–51.

Thongampai, P., & Yamkasikorn, M. (2017). A Case Study of a Research and Development Project for Teachers in Science, Mathematics, and Computer in The English Integrated Studies School Network. Education Naresuan University, 19(1), 316–328.

Utharanan, S. (1989). Fundamentals and principles of curriculum development. (2nd ed.), Amendment. Bangkok: Department of Educational Administration, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Wongwanich, S. (2005). Alternative Strategies for Developing Research-and-Evaluation Culture and Capability of Professional Teachers as a Change Agent for Driving to KnowledgeBase-School: A Complete Need Assessment Research. Research Methodolody, 18(2), 193–211.