การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาว สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

รภัสศา รวงอ่อนนาม
กิตติพงษ์ กิตติยันตการ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัย 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัย 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจและผู้สูงอายุที่เดินทางมาพักอาศัยระยะยาวในภาคเหนือตอนบน จำนวนทั้งหมด 39 แห่ง การเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ ใช้แบบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือแบบเจาะลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจที่พักอาศัยจำนวน 5 คน การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำนวน 420 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพการคาดหวังของของการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพการคาดหวังส่วนใหญ่มีผลกับปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 และ 3) ผลการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AGE Platform Europe. (n.d.). Global certification scheme senior-friendly hotels friendly. Retrieved January 25, 2021, from https://age-platform.eu/good-practice/globalcertification-scheme-senior-friendly-hotels-friendly.

Boylu, A. A., & Tasci. (2010). The examination of the factor affecting the feeling of loneliness of the elderly. Procedia Social and behavioral Sciences, 9, 2083-2089.

Chaoprasert, C. (2016). Service marketing. Bangkok: SE-EDUCATION.

Chiang Mai Provincial Office. (2019). Report on the results of foreigners living in Chiang Mai. Retrieved May 5, 2021, from http://www.mol.go.th/molcover/coverpage.php?id=1&main=http%3A//chiangmai.mol.go.th/

Department of Tourism. (2019). Statistics of foreign tourists visiting Thailand in 2017.Retrieved April 2, 2021, from http://www.tourism.go.th/home/details/11/221/25516.

Department of Tourism. (2019). Statistics of foreign tourists visiting Thailand During May 2016. Retrieved May 5, 2021, from http://www.tourism.go.th/home/details/11/221/25516.

Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7th ed.). Upper saddle River, New Jersey: Pearson Education International.

Kanuk, L.L. (2010). Consumer Behavior, Pearson. Retrieved January 6, 2021, from http://suwannarit.blogspot.com/2007/11/blog-post.html.

Kasikornbank. (2018). Thailand's Elderly Care Business. Retrieved January 2 5, 2021, from https://www.kasikornbank.com/internationalbusiness/en/Thailand/IndustryBusiness/Pages/201812_Thailand_Elderly_Care_Business.aspx.

Kasikornbank. (2019). 2022 Thailand is tune to Aged society it's a business opportunity for goods and services for the elderly. Retrieved January 2 5, 2021, from https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/FB-older-22-11-19.aspx.

Kim, C. et al. (2012). Factors influencing Internet Shopping value and customer repurchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 11, 374-387.

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed.). New York: Guilford.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of marketing. (9th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Lovelock, C., & Wirtz, j. (2013). Pricnciples of Service Marketing: People, Technology, Strategy. (7th ed). The United States of America: Pearson education.

McColl –Kennedy, J.R. (2005). Services marketing: a managerial approach, Milton: John Wiley & Sons.

Mungall, A., & Labben T. G. (2009). Hotels offer adjustments for senior citizen guests: Perception of Swiss hoteliers. Retrieved January 25, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/241293071_Hotel_offer_adjustments_for_senior_citizen_guest

s_Perception_of_Swiss_hoteliers.

Phiromyoo, M. (2011). Opportunities and Difficulties of Long-stay accommodation in Thailand. (Master’s Thesis). Royal Institute of Technology. Stockholm.

Prayag, G. (2009). Tourist's evaluation of destination image, satisfaction and future behavioural Intentions-The case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836- 853.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Consumer Behavior, Pearson. Retrieved January 6, 2021, from http://suwannarit.blogspot.com/2007/11/blog-post.html.

Schmenner, R. W. (1998). Escaping the black holes of cost accounting. Business Horizons, 66 -72.

Soliman, H.S. (2011). Customer relationship management and its relationship to the marketing performance. International Journal of Business and Social Science, 2(10), 156-166.

Sukwiboon, U. (2016) . The study of factors affecting the decision to rent an apartment Consumer apartment in the district Bangkok. (Master’s Thesis). Sukhothai Thammathirat Open University. Bangkok.

Matthayaburud, W. (2009). Tourism management model for Japanese tourists with long stay in Chiang Mai province. Chiang Mai: Mae Jo University Chiang Mai Provincial Office.

Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2009). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. (5th ed.). Boston: McGraw Hill.

Zineldin, M. (1996). Bank Strategy and Some Determinants of Bank Selection. International Journal of Bank Marketing, 14(6), 12-22.