การประเมินคุณภาพของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

Main Article Content

คมวัฒน์ รุ่งเรือง
ศรินยา พลสิงห์ชาญ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อประเมินระดับคุณภาพบัณฑิตพยาบาลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบัณฑิตพยาบาลกับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในครั้งแรก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตพยาบาล จำนวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 3. สมรรถนะส่งเสริมวิชาชีพ และ 4. คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ และ ฉบับที่ 2 แบบบันทึกผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ชั้นหนึ่ง ในครั้งแรก มีค่าความเชื่อมั่นโดยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยสถิติไคส์สแควส์ ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 โดยผ่านเกณฑ์ในระดับดี มากที่สุด จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบทุกคน โดยองค์ประกอบที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม มากที่สุด จำนวน28 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 บัณฑิตพยาบาลสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผ่านในครั้งแรก จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 76.34 และรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก สอบผ่านมากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลมีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (x^2 = 36.11, p = 0.000)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boromarajonani college of nursing surin. ( 2017). Bachelor of nursing science ( Revised Curriculum Academic Year 2017). Boromarajonani college of nursing surin. Surin.

Chanphet, A. & Sukkrawan, S. (2009). Factors related to the results of the registration examinationfornursing profession in the first examination of graduates who graduated in 2008 academic year at Boromarajonani College of Nursing, Yala. Boromarajonani College of Nursing, Yala.

Damrongphokphakon, P., Thongon, R., Arayasinlapathon, N., Chaipanha, N., & Uthaisæng, A.

(2013). Preparation for the examination in nursing and midwifery professional registration on experienced student of nurse at Boromarajonani College of Nursing Nakhonphanom. Journal of Nursing, 19(1), 5-18.

Hall, J. K. (1996). Nursing ethics and law. Philadelphia: W. B. Saunders.

Janice, R.E., & Celia, L.H. (1995). Nursing in Today’s World. (5th ed.).Philadelphia. J.B. Lippincott Company.

Ministry of Education, Bureau of Higher Education Standards and Evaluation. (2017). Higher Education Curriculum Standards 2015 and Related Standards. Bangkok: Wongsawang Publishing and Printing Company Limited.

Nirotnun, U., Sriamonruttanakul, T., Sirisupluxana, P., & Sriklo, M. (2018). The Factor Effecting a pass of Nursing and Midwifery Licensure Examination at Borommarajonani College of Nursing, Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 34(3), 108-118.

Nursing Council. (2010). Competencies of Registered Nurses. Nontaburi: Siriyod Printing.

Nursing Council. (2019). Announcement of the Nursing Council on Knowledge Examination Schedule, applicants for registration and receiving a nursing professional license

Midwife or Nursing and Midwifery Year 2019. Retrieved May 19, 2019, from https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Test2019-1.pdf

Nursing Council. (2019). Annual Report 2018. Bangkok: Quality Thai Trading Co., Ltd.

Office of the Education Council, Ministry of Education. (2018). Education in Thailand 2018. Bangkok: prigwhan Graphic Co., Ltd.

Roy, S.C. (1987). Introduction to Nursing: An Adaptation Model. New Jersey: Prenticc – Hall Inc, Englewood Cliffs.

Rungnoei, N., Hongthong, K., & Seesawang, J. (2016). The Nursing student’s knowledge development process for nursing licensure examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 56-67.

Rungruang, K. (2013). Development of the Nursing Graduates Quality Evaluation Model for Nursing Colleges under Ministry of Public Health. Dissertation of doctor of Philosophy in Research and Development in Education. Graduate School: Chiang Mai University.

Sirichana, W. (2019). Experience of higher education administration with current challenging perspectives. Retrieved May 19, 2019, from https://www.wu.ac.th/th/news/15742.

Sriamonruttanakul, T., Ninwatcharamanee, C., Kosolchuenvijit, J., Sriklo, M., Nirotnun, U., & Srisarakham, J. (2017 ). Effects of Preparedness Program for the Professional Nursing/Midwifery Licensure Examination on Nursing Students’ Readiness and Anxity for the Examination. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(2), 43-53.

Weerawatthanodom, N. & Rungnoei, N. (2015). Implementation of educational quality assurance follow the deming cycle for results according to educational quality assurance criteria. Journal of Pharpokklao Nursing College, 26(1), 84-95.

Most read articles by the same author(s)