วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21: มองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Main Article Content

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยในยุคศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2562 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ลงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยเป้าหมายในการเรียนวิชานี้คือนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการศึกษานอกห้องเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ Facebook หรือว่า YouTube รวมไปถึงแอพพลิเคชั่น Line ที่เอาไว้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษและเรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ สำหรับเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจที่จะศึกษานอกเวลาเรียนจะเป็นเนื้อหาจำพวกคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ ศึกษาวิธีการพูด วิธีการนำเข้าประเด็นต่างๆ นอกจากนี้ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า เมื่อมองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า นักศึกษามีการศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจจากสื่อออนไลน์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้ได้หลักธรรมที่สามารถนำไปใช้กับการบริหารจัดการธุกิจ นั่นคือหลักกัลยาณมิตร 7 ประการ กล่าวคือ ต้องมีบุคลิกภาพน่ารัก น่าเคารพและจริงใจ รวมไปถึงมีความอดทนต่อถ้อยคำและซื่อสัตย์สุจริต ไม่พาผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสีย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dokkaew, N. (2008). Korean Social and Cultural Contexts as Shown on TV Drama Series “Full House”. Bangkok: Graduate School of Dhurakij Pundit University.

Nakfon, J. (2019). Social Context: Cultures and Values that Affect Education Policies and Plans. Retrieved May 4, 2019, from http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723-13.pdf.

Panit, W. (2016). New Learning Culture. Retrieved May 9, 2019, from https://www.gotoknow.org/posts/611744.

Panit, W. (2012). Learning Skills of the 21st Century. Bangkok: Sodsi-Sakitwong Foundation.

Pinnitamai, W. (2019). Desirable Learning Culture: The Adjustment of Cultural Learning. Retrieved May 5, 2019 from http://www.stabundamrong.go.th/web/sarn/sarn31.pdf.

Sutassani, S. (2003). Human Relationship. Bangkok: Chulalongkorn University.

Weber, J. F. (2009). Using Exemplary Business Practices to Identify Buddhist and Confucian Ethical Value Systems. Business and Society Review, 4(114), 511-540.