แนวทางป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

Main Article Content

กาบคำ จันทร์ทรง
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีเขตภาตเหนือตอนล่าง 2) วิเคราะห์องค์ประกอบที่สนับสนุนและผลักดันเด็กตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณี 4) ออกแบบแนวทางป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีโดยใช้หลักธรรมเป็นฐาน มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้ ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล การจัดกลุ่มสนทนา แหล่งข้อมูล เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานกับเด็กและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้อง รวม 53 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. สถานการณ์การค้ามนุษย์เขตภาคเหนือตอนล่างเป็นรูปแบบค้าประเวณีและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ใช้บริการ มีค่านิยมใช้บริการทางเพศกับเด็ก ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง เด็กด้อยโอกาสมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อสูง 2. องค์ประกอบที่สนับสนุนและผลักดันให้เด็กตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 1) ครอบครัวขาดคุณธรรม มีปัญหาความรุนแรงและครอบครัวแตกแยก 2) เด็กมีเจตคติผิด มีค่านิยมเลียนแบบและพฤติกรรมไม่เหมาะสม 3) สื่อสังคมออนไลน์ 4) เพื่อนและสิ่งแวดล้อม 5) ความยากจน 3. แนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณี 1) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาเป็นฐาน ด้วยหลักความเชื่อศรัทธา ความหวังใจที่มั่นคง มีความรักตนเองรักผู้อื่น 2) พัฒนาทักษะชีวิตการอยู่รอดในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aristotle, (221) Studying the meaning and background of metaphysics. https://www.baanjomyut.com/library_2/extension3/historyofphilosophy/14.html.

Buadaeng, B. Sirasoonthorn, P. siripornpaiboon, T, & wattanachai yingcharoen, D. (2013). Human trafficking is a violation of human rights. Human trafficking. Borderless World, (2013. p 6). Edition Retrieved March, 1, 2013 from http://www.research.nu.ac.th/

Folk doctor, (2009). Spirit in Thai society. Magazine Villager doctor. Retrieved nd, From https://www.doctor.or.th/article/detail/8865.

Human Rights Committee. (2012). Report on Human rights situation assessment in Thailand. Archives of Human Rights Research in Thailand. Retrieved April, 24, 2012 http://www.nhrc.or.th/Home.aspx.

King Salomon, (1971). Blessed will be those who keep the law. Proverbs 29:18. p 1156. Book of Salomon. Thailand Bible Society, Phayathai 10400 Bangkok.

Kromadit, V. (2018) Chief Executive OfficerAmata Corporation Public Company Limited) https://nungan.maggang.com/.

Mar Noi, S. (2014). Statistics on the classification of human trafficking victims. (2014) The Secretariat of the Senate. Retrieved May, 16, 2014 from http://library.senate.go.th/document/Ext8122/8122013_0006.PDF.

Meiboonlue. J, et al. (2014) Center for Strategic Studies National Defense Academy https://www.sscthailand.org/uploads_ssc/A5%20 Human trafficking(206%20.pdf.

Mouse. S, (2018). Social Worker Sai Than Rak Project interview May, 30.

Nitiwannakun, C. (2013). Material values of Thai society. Academic Articles on Social Issues. Naresuan University, Thailand. Retrieved April, 20, 2013, from http://sd53.blogspot.com/

Paul (1971). Peace will protect the mind and thought. Meanwhile these three remain: faith, hope, and, love. Peace will protect the mind and thought. Book of Paul. Philippians, and 1 Corinthians, Thailand Bible Societ: Phayathai Bangkok.

Phra Archadech YanTecho, (2014). Abstract: Guan Khao Thip an ancient Buddhist tradition strengthening relationships. Articles accompanying Dharma, Chang Temple. Retrieved May, 16, 2014 from https://www.stou.ac.th.

Phra Manthit Meto, (2018) Human Nature in the Vision of Buddhadasa Bhikkhu. file:///D:/Buddhadasa Bhikkhu. pdf.

Plato, 197 (World Soul) (World of Form) (World of Ideas) history_of_philosophy/14.html. https://www.baanjomyut.com/library_2/extensionRatcha.

Saara, R. (2018) . Education philosophy in His Majesty King Chulachomklao. Thesis,

Retrieved May, 5, 2014 from http://lph.mcu.ac.th/site/thesiscontent_desc.php?ct=1&tid=4232.

Sa ard eiam. W, (2014) Courage, Believe, miracle of life. Believe in yourself. https://www.posttoday.com/life/healthy/314361.

Somdet Puttamosachan (Por.Yututo) Distressed books for seeing But happiness for being Publisher AMARIN DHAMMA https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/128279.html.

Thai Holy Bible, (TH1971). Genesis. Book of Moses: Wikisource.

Taejanang, P and Yao Dam, P. (2018) Foundation for Human Rights and Development (HRDF) and Anti-Labor Trafficking. (ALT) https://prachatai.com/journal/2018/08/78091.

Thienlila.W, (2018). “There was a flood of knowledge to survive.” https://thepotential.org/knowledge/live-and-learn/?sfns=mo.

Wasi, P. (2008). The identity of the Buddhadasa Bhikkhu. Articles of qualification volunteers. Retrieved nd from http://brainbank.nesdc.go.th/tabid/222/articleType/ArticleView/articleId/279/.aspx.

Yahakon, S. (2015). Human trafficking and modern slavery. Innovative distance learning electronic journal. Retrieved May, 29, 2015 from https://ejodil.stou.ac.th/Page/Home.aspx hope theory Charles Snyder,1991 https://thematter.co/thinkers/metroexodus-hope/77824.

Yuvapat Foundation, (2019) Life skills essential to 21st century teens September 1, 2019 General Articleshttps://www.yuvabadhanafoundation.org/th/