กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา

Main Article Content

สุเทพ สารบรรณ
พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี
สุรชัย พุดชู
นพดล อินปิง
สิริกานดา คำแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในจังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษากระบวนการทางสังคมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในจังหวัดพะเยา 3) เพื่อเสนอแนวทางประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบประเมินทัศนคติจากบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 25 รูป/คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ใช้การจำแนกชนิดข้อมูล โดยการจัดระเบียบข้อมูลแล้วตีความ ส่วนแบบประเมินทัศนคติใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) สาเหตุการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นเกิดจากหลายปัจจัย สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้วัยรุ่นเกิดการอยากลองหรือเลียนแบบ อยากได้รับการยอมรับจากเพื่อน ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา ค่านิยมและทัศนคติเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องปกติและขาดการอบรมกล่อมเกลาจากครอบครัว 2) กระบวนการทางสังคมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น พบว่า มีการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทำแท้งและการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ สถาบันหลัก คือ ครอบครัว ศาสนาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการทางสังคมในการสอนเรื่องเพศศึกษา เช่น การอบรมด้วยวาจา การทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ รางวัล 3) แนวทางประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น พบว่า กลุ่ม บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ต้องมีกลยุทธ์ในการนำวิถีพุทธไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เน้นกรอบการพัฒนาโดยใช้หลักไตรสิกขา ครอบครัวทำหน้าที่ตามหลักทิศ 6 มีเมตตาธรรม (พรหมวิหาร 4) เป็นพื้นฐาน สถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพคอยช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ (สังคหวัตถุ 4) และสถาบันศาสนาคอยกล่อมเกลาด้านจิตใจให้วัยรุ่นได้พัฒนาตามหลักพุทธธรรม มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป (หิริโอตัปปะ) รู้จักข่มใจ อดกลั้น (ทมะ) เลือกคบเพื่อนแท้ (กัลยาณมิตร) มีความเพียรในการศึกษา (อิทธิบาท 4) มีปัญญารู้ทันสื่อ คิดวิเคราะห์ (โยนิโสมนสิการ) และพิจารณาตามหลักกาลามสูตร จึงจะช่วยให้วัยรุ่นได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแห่งวิถีธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aunruan, S. (2009). Guardian of Teenage Mother, Pong District. Interview. July, 10.

Autha, Ch. (2019). Representative of Institutes, Pong Technology and Management College. Interview. July, 3.

Bureau of Reproductive Health. (2017). Annual Report 2017: Bureau of Reproductive Health. Nonthaburi: Department of Health, Ministry of Public Health.

Bonkuea, P. (2017). A Study of Unwanted Teenage Pregnancies in Pathiu District, Chumphon Province. Journal of Health Development Quarterly Khon Kaen University, 5(2), 195-216.

Intaraprasert, S., & Thanipanitchakul, S. (2007). Adolescent Pregnancy. Bangkok: Holistic Publishing.

Interviewee B. (2017). Teenage Mother II, Dokkhamtai District. Interview. July, 10.

Interviewee C. (2017). Teenage Mother I, Pong District. Interview. July, 3.

Interviewee D. (2017). Teenage Mother II, Pong District. Interview. July, 9.

Interviewee E. (2017). Teenage Mother I. Interview. September, 10.

Interviewee F. (2017). Teenage Mother II, Muang District. Interview. September, 12.

Kinasen, W. (2019). The Role of Monk Teachers the Dhamma in Schools to Modify Sexual Risk Behaviors of Adolescents to Prevent Unwanted Pregnancy. Journal of Yanasangvorn Research Institute, 10(1), 1-14.

Kovavisarach, E. et al. (2010). Outcome of Teenage Pregnancy in Rajavithi Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand, 93(1), 1-8.

Lertsakornsiri, M. (2014). Factors Associated with Unwanted Adolescent Women Pregnancy in the Perceived of the First Year Students at Saint Louis College. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 15(1), 90-98.

Mahachulalongkornrajavidyalaya. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Manager Online Newspaper. (7 April 2008). Bemused! the 11 Years Old was Pregnant without Her Period. Retrieved June 2, 2016, from https://mgronline.com/qol/detail/9510000040859.

Nosri, S. (2019). Registered Nurse, Professional Level. Interview. July, 10.

Phradhammapidok (P.A. Payutto). (1995). Student’s Thai-Pali-English Dictionary of Buddhist Terms. (8th ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phradhammapidok (P.A. Payutto). (1997). A Constitution for Living. (7th ed.). Bangkok: Sahadhammika Publication.

Phradhammapidok (P.A. Payutto). (20 03). Buddhadhamma (Revised and Expanded Edition). (11th ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phramaha Siwakorn Paññāvajiro. (2019). Representative of Monks, Secretary of Viceecclesiastical Provincial Governor in Phayao. Interview. December, 12.

Phrapisan Visalo. (20 11). Sex and Buddhism. Retrieved June 2, 20 16, from https://www.visalo.org/article/budAndSex.htm.

Phratepvethi (P.A. Payutto). (1989). Dictionary of Buddhism. (6th ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phungsatthatham, B. (2019). Representative of Lecturer, MCU. Interview. July, 23.

Population and Housing Census in 2012. (2012). Phayao Province. Bangkok: National Statistical Office.

Quality Center, Food and Drug Administration, Ministry of Public Health. (2017). Provincial Government Inspection Report Form, Fiscal Year 2017. Retrieved October 20, 2017, from http://filing.fda.moph.go.th/QS/Mh/file/8_113aac.pdf.

Ratta, S. et al. (2015). The Model Development of Prevention and Solution in Premature Pregnancy of Teenagers in Kamphaengphet Province. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 9(2), 142-160.

Rawajai, N. (2011). Factors Influencing Sexual Risk Preventive Behaviours of Students in Vocational Education Commission, Bangkok Metropolitan. (Master's Thesis). Srinakharinwirot University. Bangkok.

Rungsabsin, N. (2007). Contraception for Teens, Reproductive Health Division. Bangkok: War Veterans Organization.

Technical Promotion and Support Office, Region 4, 8, and 9. (2015). Guidelines for New Welfare Plan for Prevention and Solving Unplanned Pregnancy in Teenagers. Bangkok: Technical Promotion and Support Office, Region 4, 8, and 9. Ministry of Social Development and Human Security.

Thanyaphon, S. (2005). Sexual Values and Sexual Risk Behaviors of Female Adolescents. (Master's Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.

Torkaew, W. et al. (2012). Adolescents: Protect Themselves, be Patient, and Strive for the future. Newsletter of Child, Youth, and Family Development, 7(1), 13.

Unpapom, P. (2000). A Study of Sexual Value and Risk Behaviors of Mathayom Suksa Six Students in Secondary Schools under the Jurisdiction of the Ministry of Education in Bangkok Metropolis. (Master's Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Viboonwatthanakitt, R. (2007). Relationship between Attitudes towards Pregnancy and Life Patterns of Adolescent Pregnancy Women. Nakhonsawan: Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan.

Wongwan, K. (2019). Guardian of Teenage Mother, Dokkhamtai District. Interview. J