ผลของอานาปานสติกัมมัฏฐานในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

Main Article Content

จุฑามาศ วารีแสงทิพย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาผลของอานาปานสติกัมมัฏฐานในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อภาวะสมองเสื่อม ต่อคุณภาพชีวิต และต่อความซึมเศร้า วัตถุประสงค์รองคือ เพื่อศึกษาผลลือด และผลของสัญญาณชีพหลังการทำอานาปานสติกัมมัฏฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้รวมรวมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 36 คน โดยได้ให้ผู้ป่วย ทำการสวดมนต์ร่วมกับการทำอานาปานสติกัมมัฏฐาน เป็นเวลา 35 นาทีทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาฟอกเลือด นาน 12 สัปดาห์ ที่ เค.พี.เอส.การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยวิเคราะห์ภาวะสมองเสื่อมด้วย Montreal Cognitive Assessment (MoCA)  ประเมินคุณภาพชีวิตด้วย SF-36 และ ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย Thai Depression Inventory Score (TDI) วิเคราะห์ผลเลือดพื้นฐานต่าง ๆ และค่าเฉลี่ยของชีพจร ของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดที่เข้าร่วมการทดลอง โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = SD) การวิเคราะห์ค่านัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t-test ผลการวิจัย ตามลำดับของวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง 1) ผลประเมินภาวะสมองเสื่อม ผลการประเมินคุณภาพชีวิต และผลการประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดที่เข้าร่วมการทดลอง ดีขึ้นทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ผลประเมินค่าของเสียในเลือด BUN และผลของอัตราการหายใจของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดที่เข้าร่วมการทดลองดีขึ้นทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ansgar, C. et al. (2007). Psychophysiological effects of breathing instructions for stress management. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 32(2), 89-98.

Bantornwan, S. et al. (2014). Role Of Meditation in Reducing Sympathetic Hyperactivity and Improving Quality of Life in Lupus Nephritis Patients with Chronic Kidney Disease. Journal of Medicine Associate Thai, 97(3), S101-S107.

Cahn, B., & Polich, J. (2010). Meditation (Vipassana) and The P3a Event-Related Brain Potential. International Journal of Psychophysiology, 72(1), 51–60.

Chan, C. T. et al. (2019). Dialysis Initiation, Modality Choice, Access, And Prescription: Conclusions from A Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney International, 96(1), 37-47.

Kalirao, P. et al. (2011). Cognitive Impairment in Peritoneal Dialysis Patient. American Journal of Kidney Disease, 57(4), 612–620.

Krittayaphong, R. et al. (2000) . Reliability of Thai Version of SF-36 Questionnaire for The Evaluation of Quality of Life in Cardiac Patients. Journal of the Medical Association of Thailand, 83(2), S130-S136.

Lewington, S. et al. (2002). Age-Specific Relevance of Usual Blood Pressure to Vascular Mortality: A Meta-Analysis of Individual Data for One Million Adults in 61 Prospective Studies. Lancet, 360(9349), 1903–1913.

Lotrakul, M., & Sukanich, P. (1999). Development of the Thai Depression Inventory. Journal of the Medical Association of Thailand, 82(12), 1200-1207.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Mrazek M., Franklin M., & Phillips, D. T. (2013). Mindfulness Training Improves Working Memory Capacity and GRE Performance While Reducing Mind Wandering. Journal of Psychological Science, 24(5), 776–781.

Oberg, E.B., Rempe, M., & Bradley, R. (2013). Self-directed Mindfulness Training and Improvement in Blood Pressure, Migraine Frequency, and Quality of Life. Global Advances in Health and Medicine, 2(2), 20-25.

Phairatwet, P. et al. (2021). The Effect of Dhamma Practice on Depression Outcomes in Hemodialysis Patients. Journal of the Medical Association of Thailand, 104(1), 44-51.

Seki, M. et al. (2019). Blood Urea Nitrogen is Independently Associated wth Renal Outcomes in Japanese Patients with Stage 3 – 5 Chronic Kidney Disease: A Prospective Observational Study. BMC Nephrology, 20(1), 115.

Thailand Renal Therapy Subcommittee: Nephrology Society of Thailand. (2019) Thailand Renal Replacement Therapy Year 2016-2019. Bangkok: The Nephrology Society of Thailand.

Vandana,B. et al. (2011). Impact of Integrated Amrita Meditation Technique on Adrenaline and Cortisol Levels in Healthy Volunteers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011(3479), 379645.

Vareesangthip, J. (2010). The Improvement of The Quality of Life of The End Stage Renal Disease Patients by Dhamma Practice. Bangkok: Amy Enterprise Company Limited.

Vareesangthip, J. et al. (2016). A Study of the Effect of Ānāpānassati Kammaṭṭhāna on the Quality of Life in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients. Journal of Graduate Studies Review, 12(3), 31-44.

Wimmer, L. et al. (2016). Cognitive Effects of Mindfulness Training: Results of a Pilot Study Based on a Theory Driven Approach. Frontiers in Psychology, 12(7), 1037.