การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย

Main Article Content

คุณาธิป อินทร์พรม
ศิวัช ศรีโภคางกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในปี พ.ศ.2556 และกลุ่มนิสิต-นักศึกษาและแนวร่วมในปี พ.ศ. 2563 ใน 5 มิติ คือ 1) ด้านแกนนำ 2) ด้านการระดมพล 3) ด้านการใช้สื่อ 4) วิธีในการระดมทุน และ 5) ความอดทนในการต่อสู้ โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข่าวการเมือง เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านแกนนำ มีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบททางการเมืองประสบการณ์ ทางการเมือง 2) ด้านการระดมพล มีความแตกต่างในด้านการใช้สื่อระดมพลระหว่างการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหลักและการใช้สื่อออนไลน์เป็นหลัก รูปแบบการชุมนุมแตกต่างกันคือแบบปักหลักชุมนุมและแบบแฟลชม็อบ 3) ด้านการใช้สื่อ กลุ่ม กปปส. มีการใช้สื่อ 3 ช่องทางคือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ กลุ่มนิสิต-นักศึกษาและแนวร่วมใช้เพียงสื่อออนไลน์ 4) วิธีในการระดมทุน กลุ่ม กปปส. มีการเปิดบัญชีกองทุนและเก็บเงินสด กลุ่มนักศึกษามีการโอนผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) ความอดทนในการต่อสู้ กลุ่ม กปปส. ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ มีเหตุปะทะครั้งแรกกับกลุ่มคนเสื้อแดงและตลอดจนเสร็จสิ้นการชุมนุมมีผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง กลุ่มนักศึกษาใช้การชุมนุมในรูปแบบแฟลชม็อบจึงไม่มีเหตุให้ปะทะกับกลุ่มอื่นมากนัก มีเพียงเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่จากการสลายการชุมนุม ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะ ทว่ามีการถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นและความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยมากกว่า 20 คน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akkaravisitpol, W. (2021). Disruptive Communication and Flash Mob of ThaiYouth. Journal of Communication Arts Review, 25(1), 60-69.

Aksornsri, A., Adivadhanasit, C., & Suyaprom, S. (2021). Effectiveness of the senator's performance of duties under constitution of The Kingdom of Thailand B.E. 2560. Journal of MCU Social Science Review, 10(1), 105-115.

Bangkokbiznews. (2013). PDRC Open for donations to help the injured and dead. Retrieved April 7, 2021, from https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/

BBC Thai News. (2020). Arnon Nampa. Farmer's Son who is the questioner to Monarchy. Retrieved April 6, 2021, from https://www.bbc.com/thai/thailand-54492602.

BBC Thai. (2021). Listen to sister's Rung about her younger sister who became the mainstay of The Ratsadon and the alleged offender commit lese-majesty. Retrieved April 17, 2021, from https://www.bbc.com/thai/thailand-55442292.

Boonsanong, P. (2018). 27 life losses. From the whistle to Coup d’état. Retrieved April 6, 2021, from https://waymagazine.org/death_toll_pdrc_27/.

Chansongpo, T., Ratchapuntaruk, S., Suksamran, S., & Srihong, C. (2018). Influence of Media on Political Change: A Case Study of BLUESKYCHANNEL, a Satllite TV Station. Rajapark Journal, 12(26), 1-11.

Isranews. (2020). Two loan agreements worth 191 million that took The future-forward party of Mr.Thanathorn and friends to the end. Retrieved April 5, 2021, from https://www. isranews.org/investigative/investigate-asset/85829-report00-85829.html

Melucci, A. (1980). The new social movements: A theoretical approach. Retrieved June 5, 2021, from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/053901848001900201

Pattanasrivichian, S. (2018). The Power of Social Media on Mobilizing the New Social Movements. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University, 27(53), 132-155.

Pitatawatchai, W. (2014). To know at some part in life “Suthep Thuagsuban”. Retrieved April 5, 2021, from https://www.posttoday.com/politic/analysis/271836

Piwwong, Y., & Wongthanawasu, S. (2015). Political Demonstration Management. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, 4(2), 218-234.

Political Team. (2020). "Suthep Thaugsuban" who began to destroy Thaksinocracy. Retrieved April 6, 2021, from https://www.thairath.co.th/content/392604

Promrat, M. (2018). Public Safety Management in the Case of Public Assembly in England, United States of America and Thailand. Journal of Social Research, Chulalongkorn University, 41(2), 41-66.

Putnark, V. (2017). 7 Social Movement.Trend update in 2017. Retrieved June 5, 2021, from https://thematter.co/social/7-global-social-movement/40196.

Rattanaphontee, S. , & Akkarapongpisak, N. (2019). The 2014 Coup’s Influence in Movements of Dao Din Group. Journal of Politics and Governance, 9(2), 93-105.

Sakdaung , S. (2013). Newspaper "Message from PDRC to the people". Retrieved April 6, 2021, from https://www.isranews.org/isranews-scoop/26004-kopoposo1.html.

Songsakul, P. (2019). The postponement of the election 5 times by the NCPO. From 2015 to before the royal ceremony. Retrieved April 5, 2021, from https:// thestandard.co/postpone-election-5-times.

Sripokangkul, S. (2018). The Jasmine Revolution: An analysis of the greatest revolution of the early 21st century. Journal of Liberal Arts faculty of Liberal Arts, Rangsit University, 14(1) , 31- 44.

Sukchaiya, C. , & Jewjinda, C. (2019). Analysis of Thai political communication in social media context: case study on Suthep Thuagsuban’s Facebook page for the period of 31 October 2013 - 22 May 2014. Academic Journal of MBU; Lanna Campus, 8(1), 32-39.

Suksamran, N. (2014). Interview "Suthep Thaugsuban" From front pages Bangkok post. Retrieved April 6, 2021, from https://www.posttoday.com/politic/report/302501.

Thairath online. (2021). Bring the Mainstay to the Court charges 112 and 116. Penguin said, "Can't jail the truth" . Retrieved April 7, 2021, from https://www.thairath.co.th/news/politic/2050349.

Thairath Online. (2020). The beginning of Political activist "Penguin-Prit" Nothing is bigger than the Intention of the people. Retrieved April 17, 2021, from https://www.thairath.co.th/news/politic/1951390.

Tobtop, P., & Wongsayun, H. (2019). Thai Sector’s Political Movement under Military Government 2014 coup d’etate: a Case of ‘Thai Want Election’ Group, MBK39. Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University, 2(1), 85-97.

Trisuwarn, H. (2020). Open a conversation of students from "Thai Pak dee" and "Free YOUTH" about funding, restrictions, and sanctity. Retrieved August 9, 2021, from https://www.bbc.com/thai/thailand-53944094.

Trisuwarn, H. (2017). “The PDRC” with 4 inside stories. Retrieved April 6, 2021, from https://www.bbc.com/thai/thailand-41804763.

Tunhoung, & T. Sripapan, K. (2018). Political Communication Process of People’s Democratic Reform Committee (PDRC) Between A.D. 2013 – 2014. journal of mass communication, Chiang Mai University, 6(1), 48-73.