แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย

Main Article Content

อรทัย ชวนนิยมตระกูล
ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และแบบสอบถามนักเรียน การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรคำนึงถึงความแตกต่างหลายในสภาพจริง ได้แก่ 1) ประสบการณ์และความสามารถในการสอนของครูผู้สอน 2) ความสามารถในการเรียนรู้ ความสนใจ และพื้นฐานความพร้อมทางด้านภาษาของนักเรียนแต่ละคน และ 3) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การดูแลสนับสนุนจากครอบครัวของนักเรียน สิ่งแวดล้อมและสื่อการสอนเทคโนโลยี ดังนั้น การวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายในสภาพจริง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียนแต่ละได้อย่างเต็มศักยภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anchisa, T. (2016). Effect of Using Thai Word Spelling Applications with Learning Center Instruction on Thai Word Spelling Abilities of Fist Grades with Reading Difficulties. (Master Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Chavewan, K. (1999). Reading Techniques. Bangkok: Burapasans.

Daranee, S. (2012). The development of reading and spelling skill for the students with learning disabilities in pratom suksa I to III by P - Lips method. (Report Research). Srinakarinwirot University. Bangkok.

Gregory, G. H., & Chapman, C. (2007). Differentiated instructional strategies : one size doesn't fit all. (2nd ed.) (Non-fiction): Corwin Press.

Kannikar, P. (1990). Problem and Thai teaching strategies. Bangkok: Thaiwattanapanich.

Kullaya, K. (2010). Teaching children with mild disabilities. Bangkok: Srinakarinwirot University.

Ministry of Education. (2008). Indicators and core learning content in Thai Language Department in Basic Education Core Curriculum 2551. Bangkok: Ministry of Eduction.

Nattapong, C. (2017). The Condition of Problem and Guide Way for Correct Problem about Spelling Word for Reading and Spelling Word for Writing in Elementary Student at Primary School in Department of Education Bangkok Meropolitan. (Master Thesis). Chulalongkorn University. Bangkok.

Office of the Basic Education Commission. (2020a). Report of Reading Test : RT. Bangkok.

Office of the Basic Education Commission. (2020b). Report of National Test : NT of grade 3. Bangkok.

Saowaluk, R. (2007). Experiential Language Teaching: Strategies for Success in Improving Literacy for All. Bangkok: Rotary Centre in Thailand.

Siriwan, V. (2005-2006). Differentiation of Instruction. Education Journal Silpakorn University, 13(2), 65-75.

Siwaporn, T. (2013). A study on tudy on developing the ability to read and write Thai words with non-consistent final sound-final consonant letters in children with learning disabilities in grade 3 through Herbart Formal Step in Combination with Copy Cover Compare technique. (Master Thesis). Srinakarinwirot University. Bangkok.

Suchanin, B. (2014). A Development of the Remedial Teaching Process Based on Scaffolded Reading Experience on Reading Comprehension Ability of First Grade Students. (Doctoral Dissertation). Chulalongkorn University. Bangkok.

Sunanta, M. (1997). Measuring and evaluating of readings. Bangkok: Kasetsart University. Tomlinson, C. A. (1999). The differentated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms. (2nd edition.). Association for Supervision and Curriculum Development.

Wannee, S. (1996). Thai Language Teaching in elementary. Bangkok: Thaiwattanapanich.