การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ไชยวัฒน์ เผือกคง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) วิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 400 คน ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 10 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มจำนวน 19 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวปฏิบัติที่ดีของการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วม การบริหารงาน และหลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 2) องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วม และการบริหาร ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วม และการบริหารตามลำดับ 3) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ สามเสาหลัก หกตอม่อ และสามพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Local Administration. (2012). A Guide to Good Government Administration of Local Administrative Organizations. Bangkok: Assembly of Agricultural Cooperatives of Thailand.

Foundation for Sustainable Development. (2016). People’s participation and governance in resource management. Bangkok: Kaen Chan Printing Center.

Government Gazette. (2017). Bangkok: Publisher of the Cabinet and the Government Gazette.

Nan Provincial Research Coordination Center. (2018). Approaches to enhancing local governance and corruption surveillance mechanisms with community participation Bo Kluea District, Nan Province. Nan: The Thailand Research Fund (TRF).

Puangngam, k. (2012). Good governance regarding participation and transparency. Bangkok: Mister Copy.

Phanthrak N. (2012). People Participation in Local Development: A case study of Khlong Krachuk Kacher Sub-District, Muang District, Chachoengsao Province. Chonburi: Burapha university.

Phanthawong, P. (2017). Buddhist Leadership Styles of Local Leaders in Surat Thani Province. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Punrak, N. (2012). Public participation in local development area case study Khlong Chuk Krachee Subdistrict Mueang Chachoengsao District Chachoengsao Province. Chonburi: Burapha University.

Sopha, S. (2017). Promoting Buddhist ethics for the administrators of local governmentorganizations in the province SuratThani. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Satchakorn, S. (2011). Promoting good governance in Thai society. Bangkok: Office of the Audito General of Thailand.