กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Main Article Content

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์และความพึงพอใจการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุค นิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผู้ประเมินกลยุทธ์และความพึงพอใจ จำนวน 99 คน โดยเป็นผู้ที่มีความยินดีและสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มผู้วิจัย และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test แบบ Dependent Samples และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติจริงกลยุทธ์ทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ผลการสร้างกลยุทธ์และพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ เทคนิคมนุษย์ ความคิดรวบยอด การศึกษาและการสอน และความรู้ความคิด และ 3) ผลการประเมินกลยุทธ์ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคนิวนอร์มัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Drake, T.L, & Roe, W.H., (1986). The Principal Ship. (3rd ed). New York: Macmilan.

Dubrin, A. J. (2012). ESSENTIALS OF MANAGEMENT. Mason: South-Western Cengage Learning.

Griffin, R.W. (1984). Management. Boston: Houghton Mifflin.

Harris, B.M. (2008). Supervisory Behavior in Education. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Harris, B.M. (1985). Supervision Behavior in Education. (2nd ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Pakotang, J. (2018). Strategies in Developing Professional Administrators in the 21st Century for Schools under the Office of the Basic Education Commission. Journal of Education Mahasarakham University, 12(1), 57-72.

Boonphak,K. (2020). Learning Management in New Normal Era. Journal of Industrial Education, 19(2), A1-A6.

Katz, D., & Kahn, R.L. (1978). The Social Psychology of Organization. (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Boonsiripun, M. (2020). Get to know "New Normal" edition of the Royal Thai Council.Retrieved May 6, 2020, from https://news.thaipbs.or.th/content/292126.

National Board of Primary Education. (1998). Self Training Kit Internal Supervision Primary School Systematically. Bangkok: Teachers Council of Ladprao.

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) . (2020). Important information about O-NET Academic Year 2020 . Retrieved May 6, 2020, from https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212.

Office of the Basic Education Commission, (2021). Education In the Time of COVID 19 (2021). Retrieved May 6, 2020, from https://www.dlthailand.com.

Duangchurn,P. (2020). The New Normal In Educational Administration After The Covid-19 Crisis. Journal of Arts Management, 4(3), 1783-1795.

Phetsombat, P. (2017). Service Skills of University Administrators at Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani Province. Jouenal of Graduate Studies Review Nakhonsawan Buddhist College, 5(2), 1-12.

Katz, R.L. (2007). Skills of an Effective Administration. Harvard Business Review, 33(1), 33-42.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row Publications.

Drake, T.L., & Roe, W. H. (2008). The Principalship. (3rd ed.). New York: Macmillan.