รูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียน

Main Article Content

ชัชพล รวมธรรม
จิณณวัตร ปะโคทัง
สุรีย์มาศ สุขกสิ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สร้าง ทดลองใช้ และประเมินรูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยดำเนินการศึกษาสภาพกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 จำนวน 400 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เพื่อหาองค์ประกอบ ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือรูปแบบด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ทดลองใช้รูปแบบกับครูและบุคลากรของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จำนวน 22 คน ประเมินรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม ผู้ที่ทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 22 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ (2) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบ (3) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ (4) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ (5) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ โดยมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ปรากฏว่าการปฏิบัติตามรูปแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาพรวมมีการปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก 4) ผลการประเมินรูปแบบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aranyawong, C. (2011). Educational management model to excellence Rahman Witthaya School Bueng Samakkhi District Kamphaeng Phet Province Under the Office of Secondary Educational Service Area 1. Retrieved May 3 , 2019, form http://www.rws.ac.th/picupload/document/PA.pdf.

Changpradub, A. (2007). Factors Influencing the Relationships between Students and Friends of the 3rd Level Students in In Buri School in Buri District Sing Buri province. (Master’s Thesis). Srinakharinwirot University. Nakhon Pathom.

Haoharn, S. (2016). Management Model for School Excellence Under the Secondary Education Service Area Office. Journal of Education Maha Sarakham University, 10(3), 202-203.

Hirikogun, C. (2007). Factors Related to Quality of Life of Undergraduate Students at Mahasarakham University (Research Report). Maha Sarakham University.

Kongkalub, R. (2007). Personal factors and family relationships and quality of life of students Upper Secondary School in the Office of Chonburi Educational Service Area 1, Chonburi Province (Research Report). Kasetsart University.

Lakkam, S. et al. (2018). Early Childhood Education Management Model For 3 Years Old Children of The Roi Et Primary Educational Service Area Office 2. Bangkok: Office of Basic Education Commission Research and development of innovative exchange target OBEC.

Office of the Permanent Secretary for Education. (2016). Education Development Plan of the Ministry of Education, 12th edition (2017 - 2021). Bangkok: Office of the Permanent Secretary for Education.

Phongpetra, S. (2010). Factors Affecting the Relationship between Students and Friends of the 4th Level Students of Sarasas Ektra School, Yannawa District, Bangkok. (Master’s Thesis). Srinakharinwirot University. Nakhon Pathom.

Project Committee in Honor of the National Legislative Assembly. (2017). The King’s Philosophy: A World Leader in Sustainable Development / Commemorative Project Committee of the National Legislative Assembly. Bangkok: Amarin Printing.

Rueangsaeng, P. (2017). School life quality of high school students in Rajprachanukroh School Under the Office of Special Education Administration. Veridian E-Journal, 10 (2), 546-577.

Sukroj, P. (2013). The Model for Changing Private Schools to Excellence. Journal of Education Naresuan University, 15 (4), 76-83.

Thongtumlung, K. (2009). Factors Affecting the Quality of Life in Schools of Upper Secondary School Students (Research Report). Ramkhamhaeng University.

Upaphong, P. (2016). Development of A Model for Managing Private Kindergartens towards Excellence in The Northeastern Region (Research Report). Sakon Nakhon Rajabhat University.

Most read articles by the same author(s)