เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

458-466

พระสงฆ์กับอิหม่าม: เพื่อนรักข้ามศาสนาเพื่อสันติภาพ

พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, โคทม อารียา

494-507

นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นประวัติศาสตร์นครหริภุญไชย

ชรินทร์ มั่งคั่ง, กรวิชญ์ จิตวิบูลย์, เตชินี ทิมเจริญ , นิติกร แก้วปัญญา

630-644

สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนววิถีพุทธ โดยการบูรณาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในภาคเหนือตอนบน

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, พระศักดิธัช สํวโร, เกรียงศักดิ์ ฟองคำ, กาญจนา ดำจุติ, คุณญา แก้วทันคำ

744-754

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เกษม มานะสาคร, ณรงค์ กุลนิเทศ, พรกุล สุขสด

766-777

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรสนับสนุนการบิน ที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน ยุคประเทศไทย 4.0

มนทกานติ์ สุขเจริญไกรศรี, เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล, บดินทร์ แก้วบ้านดอน

806-816

พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตาม หลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม, ธีรทิพย์ พวงจันทร์, เกษศิรินทร์ ปัญญาเอก

843-857