ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันรูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

รภัสศา รวงอ่อนนาม
กิตติพงษ์ กิตติยันตการ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพการคาดหวังของการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันรูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ เดย์ สปา และผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ รวมทั้งผู้ใช้บริการในสถานประกอบการธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งหมด 490 แห่ง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในสถานประกอบการ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 7 คน การวิจัยเชิงปริมาณกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของ แฮรี่ และคนอื่น ๆ จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 396 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมิน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


          ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพการคาดหวังของการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ทุกปัจจัยเชิงยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเดย์ สปา 2) ผลวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันรูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 2 ปัจจัย มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 3) ผลการนำเสนอรูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เดย์ สปา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Baray, Z. (2012). Marketing factors affecting the selection. Spa services in Thailand for Chinese tourists a case study of Phuket. (Master’s Thesis). Phuket Rajabhat University. Phuket.

Cheung, B.M. (2012). A study of the Interrelationship of Spa Guests’ Motivation, Perceived service quality, value, satisfaction, and behavioral Intentions. Oklahoma State University, 4(2), 102-139.

Department of Tourism. (2017). Strategic Marketing Plan for ASEAN Tourism 2012-2015 (ASEAN Tourism Marketing Strategy 2017-2021). Retrieved February 7, 2020, from http://www.tourismkm-asean.org/wp-content/pdf/Plan-ASEAN-Tourism/ASEAN-Tourism-Marketing-Strategy-ATMS-2017-2021.pdf

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed.). New York: The Guilford Pess.

Isichaikun, R. (2014) Special Tourism Management Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (Master’s Thesis). Sukhothai Thammathirat Open University.Bangkok.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). National Economic and Social Development Plan No. 12. Retrieved February 25, 2020, from http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2561/strategy03.pdf

Saengmanee, C. (2012). Development of Tourism Model for the Floating Market for Sustainable Development. Graduate school Silpakorn University. Retrieved June 6, 2015, from http://tdc.thailis.or.th/.

Sakasat, P. (2012). The development of spa business strength And Thai massage by The community. (Master’s Thesis). Maejo University. Chiang Mai.

Siriworawet, N. (2013). Factors Affecting the Success of Yot Dok Silk Community Enterprise Group: A Case Study of Anchalee Thai Silk Weaving Group, Tao Pun Subdistrict, Song District, Chiang Mai University.

Phakdipinit, P. (2007). A Model for sustainable Tourism development in Kwan Phayao Lake Rim Communities, Phayao Province, Upper Northern Thailand. (Master’s Thesis). Graduate School: Silpakorn University. Bangkok.

Tezak, E. (2012). Successful Salon & Spa Management. 5 Maxwell Drive Clifton Park, NY: 12065-2919 USA.

Thai-aec.com. (2019). Thai-aec.com. Retrieved August 3, 2019, from http://www.thai-aec.com/616.

Thammasam, S. (2011). Management of spa business in Mueang District Chon Buri Province. (Master’s Thesis). Suan Sunandha Rajabhat University.

Wangbemad, C. & Binluem, T. (2015). Factors for the success of small and Medium business (SMEs) in Hat Yai District Songkhla province. Journal of Management Science, 1(1), 123-134.