แนวทางการพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจผ้าไหมสำเร็จรูปในกลุ่มนครชัยบุรินทร์

Main Article Content

รจนา เมืองแสน
อุมาวรรณ วาทกิจ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผ้าไหมสำเร็จรูปในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนา  การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผ้าไหมสำเร็จรูปในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 340 คน และกลุ่มลูกค้า จำนวน 400 คน การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของไคลน์คือ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


          ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการตลาดดิจิทัล ได้แก่คุณภาพของระบบสารสนเทศ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล พลังผลักดันดิจิทัลและการวางแผนการตลาดดิจิทัล และ  2) แนวทางการพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการผ้าไหมสำเร็จรูปในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ควรมีการวางแผนการตลาดดิจิทัลโดยการสร้างโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ ผู้ประกอบการผ้าไหมสำเร็จรูปควรเพิ่มทักษะและความรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในการทำการตลาดดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and agenda. Research International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.

Khankaew, C. (2018). Digital Marketing Strategy and Marketing Performance Evidence from Service Businesses in Thailand. Chulalongkorn Business Review, 49(159), 1-32.

Kiadrasamee, J. (2015). Factor Affecting the Decision Making on Purchasing Product from The Online Application in Bangkok Metropolitan Region. Bangkok: Faculty of Commerce and Accountancy. Thammasat University.

Kirpekar, R. (2015). Digital marketing–new age of marketing. Sai Om Journal of Commerce & Management, 2(3),7-17.

Kline, R.B. (2015). Principle and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford.

Klinnin, T., Ditthanon, A., & Kongmalai, O. (2016). Information System Success Factors in Online Shopping: Context Baby Product. Suan Dusit Graduate School Academic Journal, 12(3), 21-37.

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. (1sted.). Bangkok: WPSLtd.

Office of Local Wisdom and Community Enterprise. Community Development Department. Ministry of Interior. (2019). The amount of Silk clothes Entrepreneurs. Retrieve January 1,2019, from http://cep.cdd.go.th/services/star

Ongwimonkarl, W. (2018). The Development of Digital Commerce Platform Based on Togab 9.1Enterprise Architecture Standard Case Study Smart Farm Business. (Master’s Thesis). Sripatum University. Bangkok.

Ruenrom, G. (2018). The Identification of Research Problems in Digital Marketing for Thailand in the Future. Chulalongkorn Business Review, 40(157), 100 – 140.

Sahatcija, R., Ferhataj, A., Ma, A. O., & Ora, A. (2019). Digital Marketing and itseffects on Consumer Decision Making. In Book of Proceedings .15-20.

Sawicki, A. (2016). Digital Marketing. World Scientific News, 48, 82-88.

Sinjaru, T. (2014). Research and Data analysis by SPSSand AMOS. (15thed.). Bangkok: Business R & D.

Tarnprasert, P. (2016). The influence of digital marketing toward consumer’s buying decision via e-commerce in Bangkok. Bangkok: Bangkok University.

Terrance, A. R., Shrivastava, S., & Kumari, A. (2017). Importance of Search Engine Marketing in the Digital World. In Proceedings of the First International Conference on Information Technology and Knowledge Management (ICITKM), 14,155-158.

Thadhom, J. (2015). Social Media Marketing, Trust and Information System Quality Affecting Products’ Purchase Decision through Facebook Live of Online Customers in Bangkok. Bangkok: Bangkok University.

Thampramuan, P. (2016). Research for Decision on Marketing and Research for Business. (1st ed.). Bangkok: P.A.Living Ltd.

The Office of Strategy Management of Northeast-s1. (2016). Development Planning Group of Northeast. Retrieve December 20, 2019, from http://www.chaiyaphummunicipality.com/wp-content/uploads/2018/11/1481077738.pdf

Theppasit, P. (2019).The objective of Digital Marketing: SMART Form. Retrieved April 20, 2019,

from https://www.facebook.com/Dr.punyapon/posts/843976682632079?tn=K-R

Throngjit, S. (2016).Factors Affecting Decision on the Online Purchasing ThroughEMarketplace. Bangkok: Thammasat University.

Urbach, N., & Müller, B. (2012) The Updated DeLone and McLean Model of Information Systems Success. In: Dwivedi Y.

Watakit, U. (2012). E-marketing management strategy of electronic commerce in the garment And apparel fashion in Thailand. (Doctoral Dissertation). Northeast University. Khon Khan.

Wongthongchai, J. (2012). Perception Factors Affecting Acceptance of2-Dimensions Barcode of Generation Y Users. (Master’s Thesis). Suranaree University of Technology. Nakhon Ratchasima.

Yaiphairot, N. (2018). Digital Marketing : Concept & Case Study. (1sted.). Nontaburi: IDC Premier Ltd.

Yaiphairot, N. (2017). Digital Marketing : Concept & Case Study. (1st ed.). Nontaburi: IDC Premier Ltd.

Zhang, X. (2016). The state of digital marketing--technology and business Landscape. (Doctoral Dissertation). Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.