กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน ปัญหาเป็นฐาน และโครงงานเป็นฐานที่ส่งผล ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล