ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนา สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

Main Article Content

ธีระวิทย์ วงค์เพชร
ฤาเดช เกิดวิชัย
ดวงสมร โสภณธาดา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคมใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้สถิติค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง


ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของสำนักงานประกันสังคม ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดีกว่าด้านอื่น รองลงมาคือด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และด้านคุณภาพการให้บริการ 2) ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคม ผลการวิจัยนี้สามารถไปใช้กำหนดแนวทางในกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาสำนักงานประกันสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangkok Business. (2018). Problems of the Social Security Office. Retrieved February 3, 2019, from http://www.bangkokbiznews.com/

Bamrungrat. (2009). Learning organization and organizational efficiency. Journal of Industrial Education, 15(8), 108 -120.

Chatsupakun. (2011). Management of modern organizations. Bangkok: Pimluck.

Campbell. (2002). Organizational climate: Its measurement and relationship to work group Performance. Washington D.C.: Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association.

Kline. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guiford.

Goold, M., & Campbell, A. (2002). Do You Have a Well-Designed Organization. Washington D.C.: Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association.

Phra Bhamakunaporn (P.A. Payutto). (2007). Phutthatham. (10th ed.) Bangkok: MCU Press.

Phamornsatit. (2014). Operations Management. Bangkok: Top Printing.

Wetchachaiyo. (2015). The Relationship between Learning Organization and Administrative Efficiency of the Office of the Private Education Commission, Chonburi 1. Journal of Naresuan University, 13 (3), 55-62.

Witthayaudom. (2007). Organization Development. Bangkok: Thanatach Printing.

Social Security Office. (2018). Annual Report. Bangkok: Ministry of Labor.