การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคม เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

รุ่งโรจน์ หวังชม
ประสงค์ สายหงส์

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ในการใช้รูปแบบจำนวน 35 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนตามรูปแบบ แบบประเมินจิตสาธารณะนักเรียนตามรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบบริการสังคมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุนซึ่งด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) ลงมือปฏิบัติการ 3) การสะท้อนกลับ และ4) จัดแสดงผลงาน 2. ผลการประเมินจิตสาธารณะของผู้เรียนตามรูปแบบ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะโดยรวมในระดับสูง ส่วนผลการสะท้อนคิดเห็นของนักเรียน พบว่า รูปการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantawee, B. (2020). A Study of Responsibility Development of Students in 21St Century Opportunity Expansion School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. Journal of Arts Management, 4(1), 23-33.

Chantawee, B., Udomsak, P. V., & Sritrakarn, T. (2020). A Study of Responsibility Development of Students in 21St Century Opportunity Expansion School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. Journal of Arts Management, 4(1), 23-33.

Fogarty, R. (2006). Problem-based Learning and Other Curriculum Models for the Multiple Intelligences Classroom. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Gredler, M.E., & Shields, C. (2008). Vygostsky’s Legacy a Foundation for Research and Practice. New York: The Guilford Press.

Khaemanee, T. (2010). Art of Teaching. (12th ed.). Bangkok: Dansuttha Printing.

Kolb, D. A. (1999). Experiential Learning. New Jersey: Prentice Hall.

Office of the Education Council. (2005). National Education Standards. Bangkok: Office of the Education Council.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2007). National Economic and Social Development Plan No. 10 (2007 - 2012). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.

Office of the National Education Commission. (2002). National Education Act B.E. 2542 and Amendment B.E. 2545 (The second one). Bangkok: Office of the National Education Commission.

Pantumanawin, D. (1995). Ethical Tree Theory of Research and Human Development. Bangkok: National Institute of Development Administration.

Payogo, P.S., Phumphongkhochasorn, P. & Kumchusang, P. (2020). National Educational Standards and Educational Administration to Comply with International Standards. Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, 4(1), 31-39.

Phra Phaisan Wisalo. (2001). Way of Thai Life Series 4 Civil Society and Cultural. Community. Bangkok: Ruen Kaew Printing.

Phrakruvinaidhorn Suriya Suriyo. (2019). Application of Dharma Principles in Creating Moral Training Activities for Youth Camps.Journal of MCU Peace Studies,7(6), 1606-1619.

Prachumchai, S., & Anghirun, H. (2020). The Jolly Phonics Camp to Enhance Lower Elementary Students’ English Pronunciation at the Highland Schools in Phetchabun Province. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(2), 273-286.

Rattanamuk, S. (2014). Service Learning Citizenship Active Citizen Civic Education Active Learning.Bangkok: Thammasat University.

Suntonpong, B. (2019). Family Role on Social Skills Development of Autistic Children in Dome Nursery School under the Office of the Basic Education Commission, Bangkok. Journal of Arts Management, 3(2), 69-82.

Thitipasitthikorn, P. P., Yusamran, P., & Sodprasert, S. (2020). Conscious Building the Good Citizenship in Community development and Urbanized Buddhist Community in Nakhon Pathom Province. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(1), 63-80.

Tunukum, S. (2019). Demand for Services as Perceived by Parents with Special Needs Nan Panyanukul School. Journal of Arts Management, 3(1), 33-42.

Vongmonta, A. (2010). Factors Affecting Towards Public Mind of Prince of Songkla University’s Students. (Research Report). Prince of Songkla University.

Wattanathamsiri, P., & Sanjohn, S. (2000). Desirable Thai Consciousness. Bangkok: October Printing.