ส่วนผสมทางการตลาดบริการของผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย) กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดหนองคายและมุกดาหาร)

Main Article Content

ชัยยุทธ ชิโนกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย หนองคาย และมุกดาหาร ที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคายและมุกดาหาร ที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการ จำแนกตามจังหวัด 3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การวิจัยนี้เป็นแบบผสม ในการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการจำนวน 425 ชุด ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมาสนับสนุน


          ผลวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดบริการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า เชียงรายขาดพื้นที่ให้บริการนักลงทุน ในขณะที่หนองคายและมุกดาหารขาดนักลงทุนที่สนใจ ข้อค้นพบดังกล่าว นำไปสู่การใช้จุดแข็งของเชียงรายมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการค้าต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐาน ราคาที่แข่งขันได้ เน้นการ ใช้สื่อสังคมแบบใหม่เข้าถึงลูกค้า โฆษณาใช้เทคโนโลยี และพัฒนาการลักษณะทางกายภาพ บุคลากรทุกระดับ ต้องเข้าใจการตลาดในบริบทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ควรยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามเขต แต่ควรพัฒนามาเป็นเมืองการค้าปลอดอากรเพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาการบริการอื่น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ambroziak, A. A., & Hertwell, C. A. (2018). The impact of investments in special economic zones on regional development: The case of Poland. Regional Studies, (52)10, 1322-1331.

Boom, B. H., & Bitner, M. J. (1981). Marketing strategies and organizational structures for service firms. In Marketing of Services, American Marketing Association, 47-51.

Borden, N. H. (1957). Note on concept of the marketing mix. Harvard Business School, 1-3.

Borden, N. H. (1984). The concept of marketing mix. Journal of Advertising Research, 2, 7-12.

Brautigam, D., & Tang, X. (2014). Going global in groups: Structural transformation and China’s special economic zone overseas. World Development, 63(C), 78-91.

Chiang Rai Governor. (2018). Chiang Rai Special Economic Zone: Perspectives from the past 3 years and beyond. Retrieved September 17, 2018, from http://www.prachachat.net/cocaleconomy/news-220544

Chinokul, C. (2017). Marketing mix of business enterprises in special economic zone: Mukdahan. Ratthapirak, 59(2), 49–60.

Chinokul, C. (2018). Marketing mix of enterprises in upper northern special economic zone. Journal of MCU Social Science Review, 7(2), 1-8.

Chinokul, C. (2019). Marketing mix of entrepreneur in Nongkhai special economic zone. Journal of public and Private Management, 26(1), 171-185.

Deputy Director-General. (2019). Public sectors may use special economic zones. Retrieved March 2, 2019, from http://www.khaosod.co.th/economics/new_2267538

Director-General of The Treasury Department. (2019). Public sectors may use special economic zones. Retrieved March 2, 2019, from http://www.khaosod.co.th/economics/new_226758

Doan, T. T. M. (2010). The Cross-Border Trade and Its Impact on the Growth of Lao Bao Border Town, Quang Tri Province Vietnam. (Master’s Thesis). Graduate School: Chulalongkorn University. Bangkok.

Helm, R., & Gritsch, S. (2014). Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-Markets. International Business Review, 23(2), 419-428.

International Institute for Trade and Development. (2015). Guideline and Measures for Thailand Border Special Economic Zone Development. Bangkok: Sahamitt Printing and Publishing.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Krongkaew, M. (2004). The development of the greater Mekong Sub Region (GMS): Real promise or false hope? Journal of Asian Economics, 15(5), 977-998.

Lau, M. M. Y. (2016). Effects of 8Ps of services marketing on student selection of selffinancing sub-degree program in Hong Kong. International Journal of Educational Management, 30(3), 386-402.

McCarthy, E. J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. New York: McGraw-Hill.

Nikomborirak, D. (2017). The trading nation and new government roles. Thailand Economic and Business Review, 13, 20- 21.

Office of Commercial Affairs-Chiang Rai. (2019). Commercial News. Chiang Rai: Office of Commercial Affairs.

Office of Commercial Affairs-Mukdahan. (2019). Commercial News. Mukdahan: Office of Commercial Affairs.

Office of Commercial Affairs-Nong Khai. (2019). Commercial News. Nong Khai: Office of Commercial Affairs.

Royal Thai Consulate-General-Savannakhet. (2019). Business Information Center-BIC. Retrieved November 5, 2019, from http://www.thaisavannakhet.com>Knowledge

Wannalertsakul, S. (2010). Savan-Seno Special Economic Zone: Opportunities and obstacles for Thailand. Ubon Ratchathani University Journal, 12, 70-80.